AVC-KM


หนังสือรับรองการฝึกงาน

หนังสือรับรองการฝึกงานทุกแผนกวิชาระดับ ปวช.
- แผนกการตลาด
- แผนกการบัญชี
- แผนกการเลขานุการ
- แผนกคหกรรมศาสตร์
- แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
- แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย
- แผนกวิจิตรศิลป์
- แผนกศิลปหัตกรรม
- แผนกอาหารและโภชนาการ
- แผนกอุตสหกรรมการท่องเที่ยว

หนังสือรับรองการฝึกงานทุกแผนกวิชาระดับ ปวส.
- แผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- แผนกการจัดการทั่วไป
- แผนกการตลาด
- แผนกการบัญชี
- แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก
- แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย
- แผนกบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- แผนกโลจิสติกส์
- แผนกอาหารและโภชนาการ
- แผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.023667 sec.