หนังสือรับรองการฝึกงาน

หนังสือรับรองการฝึกงานทุกแผนกวิชาระดับ ปวช.
- แผนกวิชาการตลาด
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาการเลขานุการ
- แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- แผนกวิชาออกแบบ
- แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
- แผนกวิชาศิลปหัตกรรม
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว

หนังสือรับรองการฝึกงานทุกแผนกวิชาระดับ ปวส.
- แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
- แผนกวิชาการตลาด
- แผนกวิชาการบัญชี
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย
- แผนกวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์
- แผนกวิชาโลจิสติกส์
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว