งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Laughing ดาวน์โหลดแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ Download
 

 

-----งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี-----

          
                1. นายวุฒิชัย              ทับทิมเทศ          หัวหน้างาน
             2. นางนงลักษณ์          สังข์ทอง             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             3. นางสาวเบญจวรรณ   ขวัญมา               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             4. นางสาวกัลยาณี       พิทักษา               ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
             5. นายเบญจพล          หิรัญ                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             6. นางสาวอิงอร          ยอดพิจิตร            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             7. นายดลมินทร์          ทองนาค              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  
           8. นางสาวฮิโรโกะ       คามิยาม่า            เจ้าหน้าที่งาน

      

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) จัดการศึกษาวิชาชีพ  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
            2) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
             3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ
             4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
             5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการ เพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
             6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             7)  ดูแล บำรุงรักษารับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             8)  ดูแล บำรุงรักษารับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย