งานทวิภาคี

Laughing ดาวน์โหลดแบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ Download
 
-----งานทวิภาคี-----
          
                 1. นางสุภาภรณ์          กระตุฤกษ์         หัวหน้างาน
             2. นางนงลักษณ์         สังข์ทอง          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             3. นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญมา            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             4. นายวุฒิชัย             ทับทิมเทศ        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  
           5. นางดาวรุ่ง            โกมลวานิช         เจ้าหน้าที่งาน

      
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
             1) จัดการศึกษาวิชาชีพ  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
            2) จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
             3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ
             4) ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
             5) ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการ เพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา
             6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             7)  ดูแล บำรุงรักษารับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             8)  ดูแล บำรุงรักษารับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย