งานห้องสมุด

                                                 งานห้องสมุด

            1. นางภัสสร                  เนียมหอม                หัวหน้างาน
            2. นายพิพัฒน์               จิมรัมย์                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            3. นางสาวณัชชา           ธารีสาสน์                เจ้าหน้าที่งาน

                 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.