งานห้องสมุดและวิทยบริการ

-----งานห้องสมุด-----


            1. นางภัสสร                  เนียมหอม              หัวหน้างาน
            2. นางสาวธันย์รดา         ชินทอง                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            3. นายพิพัฒน์               จิมรัมย์                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            4. นายวรภัทร                ธุวสันติ                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            5. นางสาวอณิสา            บัวเขียว                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            6. นายสิงห์วัฒน์            ผลจริต                   เจ้าหน้าที่งาน


                 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
             

 งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  • จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย