งานห้องสมุดและวิทยบริการ

-----งานห้องสมุด-----


             1. นายร้อยกาญจน์         ศรีสุขโข                 หัวหน้างาน
            2. นางสาวสุวรรณี          กงทอง                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            3. นางสาวปุญญาภา      พุธสวัสดิ์                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            4. นางสิทธิภรณ์            ไพพงศ์                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            5. นายธีรศานต์             เฉลียว                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            6. นายพิพัฒน์               จิมรัมย์                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            7. นางสาวปฏิมมาภรณ์ พงษ์เมตตาสันติ           เจ้าหน้าที่งาน


                 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.
             

 งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  • จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินชองสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย