งานห้องสมุด

-----งานห้องสมุด-----


            1. นางภัสสร                  เนียมหอม              หัวหน้างาน
            2. นางสาวธันย์รดา         ชินทอง                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            3. นายพิพัฒน์               จิมรัมย์                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            4. นายวรภัทร                ธุวสันติ                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            5. นายธนพงษ์               แสงอินทร์              เจ้าหน้าที่งาน


                 เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.