งานทะเบียน

----งานทะเบียน----
          
  1. นางสาวไปรยา      อรรถนาถ          หัวหน้างาน
  2. นายพิพัฒน์          จิมรัมย์               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  3. นางสาวสุภาพร     มณีก้อน              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  4. นางสาวสุวรรณี     กงทอง               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  5. นายธีรศานต์       เฉลียว                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  6. นางสาววิกานดา   ดวงตาโคตร         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  7. นางสาวณภัสนันท์  เผ่าพันธ์ุดี          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  8. นางสาวนรากร     พบกลาง            เจ้าหน้าที่งาน
  9. นางศันสนีย์        สิงห์ดี                เจ้าหน้าที่งาน

 
   

หน้าที่งานทะเบียน

1.ควบคุมดูแลการจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ การรับสมัครและรับมอบตัวของนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ทุกแผนกวิชาช่างและสาขาวิชา

2.กำกับดูแลการตรวจสอบหลักฐานการมอบตัวของนักศึกษาใหม่

3.กำกับดูแลการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาใหม่

4.กำกับดูแลการออกแลกที่ รบ. และรหัสประจำตัวนักศึกษา

5.กำกับดูแลการจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน

6.กำกับดูแลตรวจสอบวุฒินักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชาช่าง

7.กำกับดูแลการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการเรียน หรือรักษาสภาพนักศึกษาเพื่อเสนอวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาต่อไป

8.กำกับดูแลการตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบ

9.ติดต่อประสานงาน ดูแลการจัดทำ GPA และ PR ของวิทยาลัย

10.กำกับดูการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1)ของนักศึกษา

11.ตรวจสอบดูแลการจัดทำประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

12.ควบคุมดูแลการออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา และใบรับรองผลการเรียนของนักศึกษา

13.ควบคุมดูแลการจัดทำ Transcript นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

14..ควบคุมดูแลการจัดทำ รบ.2 ของนักศึกษาที่สำเร็จ เพื่อรายงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

15..ควบคุมดูแลการจัดทำบัตรนักศึกษา

16.กำกับดูแลการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล-ที่อยู่ของนักศึกษา

17..กำกับดูแลการส่งตัวนักศึกษาไปเรียนต่างสถานศึกษา

18..กำกับดูแลการรับเพิ่ม-เปลี่ยน-ถอนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน และอื่นๆตามที่วิทยาลัยมอบหมาย