งานทะเบียน

----งานทะเบียน----
          
  1. นางสาวไปรยา    อรรถนาถ          หัวหน้างาน
  3. นางรุ่งทิพย์        ดวงสุวรรณ       เจ้าหน้าที่งาน 
  4. นางสาวพรทิพา   สุริแสง            เจ้าหน้าที่งาน
 
   

หน้าที่งานทะเบียน

1.ควบคุมดูแลการจัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ การรับสมัครและรับมอบตัวของนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับชั้น ปวช.และ ปวส.ทุกแผนกวิชาช่างและสาขาวิชา

2.กำกับดูแลการตรวจสอบหลักฐานการมอบตัวของนักศึกษาใหม่

3.กำกับดูแลการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาใหม่

4.กำกับดูแลการออกแลกที่ รบ. และรหัสประจำตัวนักศึกษา

5.กำกับดูแลการจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน

6.กำกับดูแลตรวจสอบวุฒินักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชาช่าง

7.กำกับดูแลการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการเรียน หรือรักษาสภาพนักศึกษาเพื่อเสนอวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษาต่อไป

8.กำกับดูแลการตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนให้ผู้ปกครองนักศึกษาทราบ

9.ติดต่อประสานงาน ดูแลการจัดทำ GPA และ PR ของวิทยาลัย

10.กำกับดูการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.1)ของนักศึกษา

11.ตรวจสอบดูแลการจัดทำประกาศนียบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

12.ควบคุมดูแลการออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา และใบรับรองผลการเรียนของนักศึกษา

13.ควบคุมดูแลการจัดทำ Transcript นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

14..ควบคุมดูแลการจัดทำ รบ.2 ของนักศึกษาที่สำเร็จ เพื่อรายงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

15..ควบคุมดูแลการจัดทำบัตรนักศึกษา

16.กำกับดูแลการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล-ที่อยู่ของนักศึกษา

17..กำกับดูแลการส่งตัวนักศึกษาไปเรียนต่างสถานศึกษา

18..กำกับดูแลการรับเพิ่ม-เปลี่ยน-ถอนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน และอื่นๆตามที่วิทยาลัยมอบหมาย