AVC-KM


งานอาคารสถานที่
----งานอาคารสถานที่----
          
        1. นายบุญนำ     โตสูง               หัวหน้างาน
        2. นายชำนาญ      พรหมราชแก้ว    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นายธานินทร์     สหรัตนผล        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นายกามนิต      ใบภักดี            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นายวินัย          โสมรักษ์          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นายวันชนะ       ขันต่อ             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        7. นายมานะ         สุภาผล            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        8. นายโกสินทร์     พุทธรักษา        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        9. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดิ์   บุญคง          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        10. นายวศัย         สติชอบ           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        11. นายวุฒิชัย      ทับทิมเทศ        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        12. นางสาวมนัชญา   วงษ์สุภาพ     เจ้าหน้าที่งาน
        

หน้าที่
 

    1.ติดตามและดูแลความสะอาดเรียบร้อย ความปลอดภัยในอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ
       ในโรงเรียนทุกคน
       1.1 ดูแลห้องเรียน ห้องประกอบให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
       1.2 ติดตามการทำความสะอาด
       1.3 ตรวจเช็คความปลอดภัยอาคารเรียน ตอนเย็นหลังเลิกเรียน
    2.สำรวจและติดตามการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ พัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ
       ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
    3.ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพร่มรื่นสวยงาม
    4.สำรวจเครื่องเล่นกลางแจ้งให้มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยกับนักเรียน
    5.ติดตามดูแลการทำความสะอาดบรเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์ ตู้เลี้ยงปลา บ่อปลาและการให้อาหารทุกวัน
    6.ติดตาม ตรวจเช็คความสะอาด สุขลักษณะและความปลอภัยของสระว่ายน้ำ ทุกสัปดาห์
    7.สำรวจและติดตามการซ่อมแซมระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
    8.ร่วมกันกำหนดแนวทางในการประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์)
    9.ร่วมกันวางแผนพัฒนาบริเวณอาคาร บริเวณแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน   เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
       อย่างมีความสุข

AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.029993 sec.