งานอาคารสถานที่

----งานอาคารสถานที่----
          

        1. นายปิยะ                    ชูถิ่น                     หัวหน้างาน
        2. นางสาวณัฐพร            ศรีแจ่ม              ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        3. นายณัฐภัทร               วัชรพัฒนกุล          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นายธีรศานต์               เฉลียว                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นายณัฐภัทร               วัชรพัฒนกุล          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นายโกสินทร์              พุทธรักษา            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        7. นายณัฐวัฒน์              รุมรัตนะ             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        8. นางสาวมนัชญา         วงษ์สุภาพ              เจ้าหน้าที่งาน

นักการภารโรง

        9. นายทรงศักดิ์            ขันธคุณ             หัวหน้านักการภารโรง
      10. นายสกุลศักด์            วันดียา              นักการภารโรง
      11. นายสุรินทร์              ค้าแหวน             นักการภารโรง
      12. นางสาวสังวาร          ศรีโคตร             หัวหน้าแม่บ้าน
      13. นางสาววันดี            ประสงค์สุวรรณ         แม่บ้าน
      14. นางสาววันเพ็ญ        เทียนบูชา                แม่บ้าน
        

หน้าที่
 


    1.ติดตามและดูแลความสะอาดเรียบร้อย ความปลอดภัยในอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ
       ในโรงเรียนทุกคน
       1.1 ดูแลห้องเรียน ห้องประกอบให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
       1.2 ติดตามการทำความสะอาด
       1.3 ตรวจเช็คความปลอดภัยอาคารเรียน ตอนเย็นหลังเลิกเรียน
    2.สำรวจและติดตามการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ พัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพ
       ใช้งานได้ดีตลอดเวลา
    3.ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพร่มรื่นสวยงาม
    4.สำรวจเครื่องเล่นกลางแจ้งให้มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยกับนักเรียน
    5.ติดตามดูแลการทำความสะอาดบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์ ตู้เลี้ยงปลา บ่อปลาและการให้อาหารทุกวัน
    6.ติดตาม ตรวจเช็คความสะอาด สุขลักษณะและความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ ทุกสัปดาห์
    7.สำรวจและติดตามการซ่อมแซมระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
    8.ร่วมกันกำหนดแนวทางในการประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์)
    9.ร่วมกันวางแผนพัฒนาบริเวณอาคาร บริเวณแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน   เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
       อย่างมีความสุข