รายนามผู้บริหาร

รายนามผู้บริหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

                   1. นางสะอาด  พานิชย์วิทย์            ปี พ.ศ. 2447 ถึง 2480       ครูใหญ่

                   2. ม.ล.หญิง    ทินกร                    ปี พ.ศ. 2480 – 2481         ครูใหญ่

                   3. นางทองฟุ   พิศิษฐ์เวชภูมิ           ปี พ.ศ. 2481 – 2482         ครูใหญ่

                   4. นางมุกดา   ศรีสถิต            ปี พ.ศ. 2482 – 2519       อาจารย์ใหญ่

                   5. นางสุดจิตร รอดประเสริฐ        ปี พ.ศ. 2519 – 2520       ผู้อำนวยการ

                   6. ดร.วิรัช      กมุทมาศ                  ปี พ.ศ. 2520 – 2521       ผู้อำนวยการ

                   7. นายวิชัย     ป้อมประเสริฐ            ปี พ.ศ. 2521 – 2521       ผู้อำนวยการ

                   8. นางอนันต์   นาคามดี                  ปี พ.ศ. 2522 – 2530       ผู้อำนวยการ

                   9. นางสาวบรรจง สกุลพราหมณ์        ปี พ.ศ. 2530 – 2533       ผู้อำนวยการ

                   10. นางกฤษณา ป้อมทอง               ปี พ.ศ. 2533 – 2539       ผู้อำนวยการ

                   11. นางสาวประดับ มุ่งกำจัด            ปี พ.ศ. 2539 – 2539       ผู้อำนวยการ

                   12. นางลมล     ปรีดากุล                ปี พ.ศ. 2540 – 2541       ผู้อำนวยการ

                   13. นางสาวสมหมาย โฉมวิไล          ปี พ.ศ. 2541 – 2542       ผู้อำนวยการ

                   14. นายอนันต์   ใจงาม                   ปี พ.ศ. 2542 – 2546       ผู้อำนวยการ

                   15. นายเสริม    หอมสุวรรณ             ปี พ.ศ. 2546 – 2550       ผู้อำนวยการ

                   16. นายสมนึก   ภาศักดี                  ปี พ.ศ. 2550 – 2553       ผู้อำนวยการ

                   17. นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์              ปี พ.ศ. 2553 – 2553        ผู้อำนวยการ

                   18. นายสมนึก   ภาศักดี                  ปี พ.ศ. 2553 – 2557        ผู้อำนวยการ

                   19. ดร.อรสา     รามโกมุท               ปี พ.ศ. 2557 - 2560         ผู้อำนวยการ
   20. นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ         ปัจจุบัน                        ผู้อำนวยการ