งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ

----งานส่งเสริมผลผลิต การค้า ประกอบธุรกิจ----
          
        1. นางสาววิรงรอง       ผลจริต              หัวหน้างาน
        2. นางสาวพชรพร      เสมศรี                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นางสาวพรฤดี        ดงใหญ่              ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        4. นายโกสินทร์           พุทธรักษา         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นายพลชัย              ดีรอด                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นางศรัญญา           พบกลาง            เจ้าหน้าที่
        7. นางสาวชลดา         จิตรไพบูลย์       เจ้าหน้าที่
        8. นางสุมาลี                เฉลิมไทย          เจ้าหน้าที่