งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ

----งานส่งเสริมผลผลิต การค้า ประกอบธุรกิจ----
          
        1. นางสาววิรงรอง       ผลจริต              หัวหน้างาน
        2. นางสาวพชรพร      เสมศรี                ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        3. นายโกสินทร์           พุทธรักษา         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นายพลชัย              ดีรอด                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นางศรัญญา           พบกลาง            เจ้าหน้าที่
        6. นางสาวชลดา         จิตรไพบูลย์        เจ้าหน้าที่