งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ

----งานส่งเสริมผลผลิต การค้า ประกอบธุรกิจ----
          
        1. นางสาวสิริลักษณ์   สอนครบุรี            หัวหน้างาน
        2. นายพิเชษฐ์            หอมทอง            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นางสาวสุนิตา         มีดวง                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        4. นางสาวฐิตารีย์       ทิพย์จักษ์           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นายโกสินทร์          พุทธรักษา          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นางสาวชลดา         จิตรไพบูลย์       เจ้าหน้าที่