งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ

----งานส่งเสริมผลผลิต การค้า ประกอบธุรกิจ----
          
        1. นางสาวพรวิสาข์     จตุระบุล             หัวหน้างาน
        2. นางสาวสุนิตยา       สุขีลักษณ์          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นางนงลักษณ์         สังข์ทอง            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางขนิษฐา             รอดพงศ์            ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        5. นายภัทรกร             แก้วเขียว           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นายมานะ                สุภาผล              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        7. นางสาวจุรีรัตน์        วิเศษศรี             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        8. นายโกสิสทร์           พุทธรักษา          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        9. นายณัฐวัฒน์           รุมรัตนะ             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       10. นางสาวมธุรส         สระทองคำ         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       11. นางสาวชลดา        จิตรไพบูลย์        ผู้ช่วยหัวหน้างาน