งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ

----งานส่งเสริมผลผลิต การค้า ประกอบธุรกิจ----
          
        1. นางสาววิรงรอง       ผลจริต             หัวหน้างาน
        2. นายโกสินทร์           พุทธรักษา         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นายพลชัย              ดีรอด                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสาวพรเพ็ญ      พุทธิมา              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นางศรัญญา           พบกลาง            เจ้าหน้าที่
        6. นางสาวชลดา         จิตรไพบูลย์        เจ้าหน้าที่