งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

----งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา----
          
    
    1. รอ.หญิงสุลักษณ์        อัมพะลพ      หัวหน้างาน
        2. นางสาวพรฤดี            ดงใหญ่        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นางสาวทิฆัมพร         วงศาโรจน์     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสาวสิริรัตน์           จุฑาเกตุ       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นางสาววิกานดา         ดวงตาโคตร   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นางสาวณภัสนันท์      เผ่าพันธ์ดี      ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        7. นางศรัญญา              พบกลาง         เจ้าหน้าที่งาน