งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

----งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา----
          
        1. รอ.หญิงสุลักษณ์        อัมพะลพ      หัวหน้างาน
        2. นางจริยา                   รอดจันทร์     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นางศรินธร                 อ้นสวน         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางจินตนา                ทองจีน         เจ้าหน้าที่งาน