งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

----งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา----
          
        1. รอ.หญิงสุลักษณ์        อัมพะลพ      หัวหน้างาน
        2. นางสาวพรฤดี             ดงใหญ่        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นางสาวทิฆัมพร          วงศาโรจน์    ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        4. นางจินตนา                ทองจีน         เจ้าหน้าที่งาน