งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

----งานโครงการพิเศษฯ----
          
        1. นางสาวกัลยาณี    พิทักษา             หัวหน้างาน
        2.  นายวันชนะ          ขันต่อ                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3.  นายมานะ             สุภาผล              ผู้ช่วยหัวหน้างาน