งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

----งานโครงการพิเศษฯ----
          

        1. ว่าที่ร้อยตรีอิศรานุวัฒน์    แว่นแก้ว             หัวหน้างาน
        2. นางสาวธันย์รดา     ชินทอง               ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        3. นางสาวสินีนุช      หมื่นอาสา             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสาวสิริรัตน์     จุฑาเกตุ                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
     
   5. นางสาวดวงใจ      อยู่มาก                     เจ้าหน้าที่