งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

----งานโครงการพิเศษฯ----
          
        1. นางสาวกัลยาณี    พิทักษา             หัวหน้างาน
        2.  นายวันชนะ          ขันต่อ                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3.  นางสาวขวัญใจ    สีตอง                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสาวจุรีรัตน์      วิเศษศรี             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นางพิมพ์พร          สุขสม                เจ้าหน้าที่