งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

----งานโครงการพิเศษฯ----
          

        1. นางสาวกัลยาณี    พิทักษา             หัวหน้างาน
        2. นางสาวพรวิสาข์    จตุระบุล             ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        3. นายจิตติ              พิทักษา              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นายวันชนะ          ขันต่อ                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นางสาววิรงรอง    ผลจริต                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นางสาวปัทมา      หาพิกุล               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        7. นางอภัสรา          เศรษฐาพิชญุตม์   ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        8. นางสุวรรณี          กงทอง                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        9. นายโกสินทร์       พุทธรักษา           ผู้ช่วยหัวหน้างาน

      10. นายพลชัย           ดีรอด                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
      11. นางสาวดวงใจ      อยู่มาก               เจ้าหน้าที่