งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

----งานโครงการพิเศษฯ----
          

        1. นางสาวกัลยาณี    พิทักษา             หัวหน้างาน
        2.  นายวันชนะ          ขันต่อ               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นายจิตติ              พิทักษา            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสาวพรวิสาข์    จตุระบุล             ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        5. นางสาวพัชรา        ทองเหลื่อม        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นางสาวนงค์ลักษณ์    จะระจะแสง   ผู้ช่วยหัวหน้างาน

        7. นางพิมพ์พร          สุขสม                เจ้าหน้าที่