ตารางเรียน 2/61

ตารางเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปวช.1                                                      ปวช.2
- แผนกวิชาการบัญชี                           - แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาเลขานุการ - แผนกวิชาเลขานุการ
- แผนกวิชาการตลาด - แผนกวิชาการตลาด
- วิชาธุรกิจค้าปลีก - วิชาธุรกิจค้าปลีก

- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาคหกรรม - แผนกวิชาคหกรรม
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ) - แผนกวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ)
- แผนกวิชาการท่องเที่ยว - แผนกวิชาการท่องเที่ยว
- แผนกวิชาการโรงแรม - แผนกวิชาการโรงแรม

ปวช.3                                                    
- แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาเลขานุการ
- แผนกวิชาการตลาด
- วิชาธุรกิจค้าปลีก
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาคหกรรม
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาศิลปกรรม (วิจิตรศิลป์,ศิลปหัตถกรรม,คอมพิวเตอร์กราฟิก)
- แผนกวิชาการท่องเที่ยว
- แผนกวิชาการโรงแรม

ตารางเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปวส.1                                                      ปวส.2
- แผนกวิชาการบัญชี                           - แผนกวิชาการบัญชี

- แผนกวิชาการจัดการ - แผนกวิชาการจัดการ
- แผนกวิชาการตลาด - แผนกวิชาการตลาด
- แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แผนกวิชาคหกรรม - แผนกวิชาคหกรรม
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาการโรงแรม - แผนกวิชาการโรงแรม

ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี