AVC-KMรูปภาพการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
รับรางวัลบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับดีเด่น (5 ดาว) 2560
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม) ปี 2561
นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ปี2561

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ปี 2561

นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ปี 2560
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ปี 2560
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ปี 2559
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล


AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.028609 sec.