ระเบียบการแต่งกายของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา