งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม  2567

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน  2567

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม  2567

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์  2567

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม  2567

enlightenedรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม  2566

enlightenedรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน  2566

enlightenedรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม  2566

 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองณ วันที่ 30 กันยายน 2566

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน  2566

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม  2566

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม  2566

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน  2566

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม  2566

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2566

enlightenedายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2566

enlightenedรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566

enlightenedรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2566

enlightenedรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2565

enlightenedรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2565

enlightenedรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2565