งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

----ศูนย์บ่มเพาะฯ----

         

        1. นางสุนิตยา          สุขีลักษณ์            ที่ปรึกษาศูนย์
        2. นางสาวปัทมา       หาพิกุล               หัวหน้างาน
        3. นางสาวณฤดี        สว่างกิจ               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสาวศุภากรณ์  ประคองทรัพย์      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นายพงษ์รพี         จันทร์เหลือง        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นางนงลักษณ์       สังข์ทอง              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        7. นางสาวอาภากร    ตรีสุขี                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        8. นางสาวพรเพ็ญ    พุทธิมา                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        9. นายจิตติ              พิทักษา              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
      10. นายวันชนะ           ขันต่อ                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
      11. นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญมา            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
      12. นางสุวรรณ             กงทอง             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
      13. นางสาวกัลยาณี    พิทักษา              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
      14. นางสาวนภัสนันท์  เผ่าพันธุ์ดี           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
      15. นางสาววราภรณ์    นักเกลื่อน           เจ้าหน้าที่งาน