งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

----งานโครงการพิเศษฯ----
          

        1. นางสาวปัทมา       หาพิกุล               หัวหน้างาน
        2.  นางสาวพรฤดี       ดงใหญ่               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นางสาวณฤดี        สว่างกิจ               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสุนิตยา          สุขีลักษณ์            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นางมาลี               พรหมเจริญ          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นางสาวศุภากรณ์  ประคองทรัพย์       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        7. นายพงษ์รพี         จันทร์เหลือง         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        8. นางนงลักษณ์       สังข์ทอง              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        9. นางสาวอุษณิษา   ตรีสุขี                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        10. นายวันชนะ           ขันต่อ                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        11. นายจิตติ             พิทักษา              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        12. นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญมา           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        13. นางสาวพรฤดี       ดงใหญ่              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        14. นางสาวกัลยาณี    พิทักษา              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        15. นางสาวนภัสนันท์  เผ่าพันธุ์ดี           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        16. นางสาววันวิสาข์    ผดุงญาติ            เจ้าหน้าที่งาน