enlightenedระกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาenlightenedเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
เฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2/ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) 
 รายละเอียด 7/7/2566

mailร่าง  ระกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ 
(E-Bidding)
 รายละเอียด 

mailระกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพปีการศึกษา 2/2565ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding) รายละเอียด

mailประกาศ เรื่องenlightened  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพปีการศึกษา 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ ( E-Bidding) รายละเอียด 9/6/2566

mail ประกาศ เรื่อง enlightenedประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพปีการศึกษา 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด  29/5/2566

 mail ประกาศ เรื่อง enlightenedประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุมด้วยIoTด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียด  23/2/2566

 mail ประกาศ เรื่อง enlightened  ประกาศวิทยาลัยอาชึวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายควบคุม ด้วย IoT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)  รายละเอียด  6/2/2566

 mail ประกาศ เรื่อง enlightened   ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุม ด้วย lOT ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 รายละเอียด

mail ประกาศ เรื่อง enlightened  ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุม ด้วย lOT ประจำปีการศึกษา 2566   2023/01/17

mail ประกาศ รื่อง.. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุม ด้วย loT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding2023/01/05

mail ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุมด้วย IoT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022/26/12 

mail  เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควมคุมด้วย lOT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   2022/09/12