พันธกิจ

 

  1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา
  3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความร่วมมือ
  4. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ
  5. หารายได้และพึ่งตนเอง