คำขวัญกิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  น้ำใจสะอาด  มารยาทงาม