สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ

สีประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาดอกไม้ประจำวิทยาลัยพระนครศรีอยุธธยาดอกมะลิ 

             เป็นไม้ที่เจริญงอกงามในทุกสภาพพื้นที่
ผลิดอกได้ทุกฤดูกาล  เอื้อประโยชนืได้ทุกโอกาส
สีขาวบริสุทธิ์ แสดงถึงความสงบสุขอยู่ในศีลธรรม
เป็นไม้มงคลในทางความรัก   เป็นที่ประทับใจ
ของผู้คนรอบข้าง   และยังเกื้อหนุนให้เกิด
ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่อีกด้วย