งานวางแผนฯ


-----งานวางแผน งบประมาณ-----

1. นายพิเชษฐ์             หอมทอง            หัวหน้างาน
2. นางสาววรรษมน      รุ่งศรีเรือง       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
3. นางสาวเพชราภรณ์  รุ่งเป้า            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
4. นางสาวปราณี        สุวรรณคช       เจ้าหน้าที่งาน

                
      มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
             2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
             3) จัดทำระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
             4) บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
             5) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงายผลการจัดการศึกษา
             6) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
             7) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
             8) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
             9) จัดระบบตรวจสอบภายในสถานศึกษา
           10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ด้รับมอบหมาย