งานประกันคุณภาพ


-----งานประกันคุณภาพ-----
          
           1. นางสาวพรเพ็ญ       พุทธิมา          หัวหน้างาน
           2. นางสาวอุดมลักษ์     พิศรูป            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           3. นางสาวพัชรา          ทองเหลื่อม    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           4. นางสาวสิริรัตน์         จุฑาเกตุ        ผู้ช่วยหัวหน้างาน   
           5. นางสาวนภัสนันท์    เผ่าพันธุ์ดี       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           6. นางสาววันวิสาข์      ผดุงญาติ        เจ้าหน้าที่งาน
      
       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
             2) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
             3) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคลากร องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
             4) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
             5) ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
             7) ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย