งานประกันคุณภาพ


-----งานประกันคุณภาพ-----
          
           1. นางสาวกิ่งกัญญา    อุทธา           หัวหน้างาน
           2. นางสาวณฤดี          สว่างกิจ      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           3. นาภัสสร                เนียมหอม    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           4. นางสาวอาภากร      ตรีสุขี          ผู้ช่วยหัวหน้างาน   
           5. นางสาวณัฐพร        ศรีแจ่ม        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           6. นางสาวพรเพ็ญ       พุทธิมา       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           7. นายวันชนะ            ขันต่อ          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           8. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ขวัญมา       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           9. นางพชรพร            เสมศรี         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         10. นางสาวพรฤดี         ดงใหญ่       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         11. นางสาวพัชรา         ทองเหลี่ยม  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         12. นางสาวสิรภัทร       ปิ่นทอง       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         13. นางสาวเพชราภรณ์  รุ่งเป้า         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         14. นางสาวกัลยาณี      พิทักษา      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         15. นางสาววราภรณ์     นักเกลื่อน    ผู้ช่วยหัวหน้างาน

  มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
             2) วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
             3) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคลากร องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
             4) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
             5) ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             6) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
             7) ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย