งานความร่วมมือ

 

----งานความร่วมมือ---


          1. นายเบญจพล            หิรัญ                  หัวหน้างาน
         2. นางสาวณัฐปภัสร์       ทองขาว          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         3. นายสัมพันธ์              หลงพิมาย       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         4. นายดลมินทร์            ทองนาค          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         5. นางสาวฮิโรโกะ         คามิยาม่า         เจ้าหน้าที่งาน
       

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

            1) ประสานงานความร่วมมือ
            2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายในและภายนอกการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
             3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอยหมาย
             6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย