งานความร่วมมือ


----งานความร่วมมือ---

     

         1. นายวินัย             โสมรักษ์          หัวหน้างาน
         2. นางสาวชนัญชิดา  ทำเลดี            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         3. นางสาวศุภธิดา     ขุมทรัพย์   เจ้าหน้าที่งาน


มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
            1) ประสานงานความร่วมมือ
            2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายในและภายนอกการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
             3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอยหมาย
             6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย