งานความร่วมมือ

 

----งานความร่วมมือ---


          1. นายเบญจพล            หิรัญ                  หัวหน้างาน
         2. นายสัมพันธ์              หลงพิมาย          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         3. นายวิชยา                 ปุ่นอุดม              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         4. นางนงลักขณ์           สังข์ทอง            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         5. นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญมา              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         6. นางสาวอณิสา         บัวเขียว              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         7. นายวุฒิชัย              ทับทิมเทศ          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         8. นายดลมินทร์          ทองนาค             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         9. นายอภิสิทธิ์            ชนะโชติ             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       10. นายวรวุฒิ              พระพรหม            เจ้าหน้าที่งาน

 

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

            1) ประสานงานความร่วมมือ
            2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายในและภายนอกการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
             3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอยหมาย
             6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย