งานความร่วมมือ

 

----งานความร่วมมือ---


     
         1. นายสัมพันธ์          หลงพิมาย          หัวหน้างาน
         2. นายวิน้ย               โสมรักษ์            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         3. นายจีรศักดิ์            หมุนขำ             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         4. นางสาวพรวิสาข์     จตุระบุล             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         5. นายวิชยา              ปุ่มอุดม             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         6. นางดาวรุ่ง           โกมลวานิช           เจ้าหน้าที่งาน

 

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

            1) ประสานงานความร่วมมือ
            2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายในและภายนอกการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
             3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอยหมาย
             6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย