งานวิจัยฯ


-----งานวิจัย พัฒนาฯ-----
          
                 1. นางสาววรรษมน      รุ่งศรีเรือง          หัวหน้างาน   
              2. นางสาวอณิสา        บัวเขียว            ผู้ช่วยหัวหน้างาน   
              3. นางสาวณัฏฐ์ณิชชา  จันทร์แก้ว         ผู้ช่วยหัวหน้างาน         
              
4. นางสาววราภรณ์      นักเกลื่อน          เจ้าหน้าที่งาน
     
           


       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

                1) ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การพัฒนาองค์กรความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
             2) วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
             3) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
             4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา          
             5)จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             6) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 
            7) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย