งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

-----งานศูนยข้อมูล----


          1. นางสาวกอบกาญจน์  ป่านแก้ว             หัวหน้างาน
          2. นางสาวปุญญาภา     พุธสวัสดิ์            ผู้ช่วยหัวหน้างาน

          3. นายพิพัฒน์              จิมรัมย์             หัวหน้างานระบบ Internet และเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ  
          4. นางสาวปฏิมมาภรณ์   พงษ์เมตตาสันติ  เจ้าหน้าที่งาน

                   

   มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้


            1) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผลจัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ  ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูล ทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประมานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
             2) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
             3) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
             4) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฏระเบียบว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์             
             5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
             6) ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             8) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            9) ปฏิบัติงานอ่านตามที่ได้รับมอบหมาย