งานการเงิน

 


-----งานการเงิน-----
          
                 1. นางสาวอุดมลักษ์    พิศรูป            หัวหน้างาน
              2. นางสาวอรณิชา       เงาะเศษ        ผู้ช่วยหัวหน้างาน

              3. นางเสาวลักษณ์       นุชลออ         เจ้าหน้าที่งาน
              4. นางสาวน้ำผึ้ง          มีโรจน์สม      เจ้าหน้าที่งาน               
             
      
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงินการเบิกเงิน การเก็บเอกสาร การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

             2) รับและเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
             3) ควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
             4) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้ใฟ้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
             5) ให้คำแนะนำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก - จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
             6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             8) ดูแล รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย