AVC-KM


งานบัญชี
-----งานการบัญชี-----
          
               1. นางสาวสมปรารถนา  อุบลเพ็ง          หัวหน้างาน
            2. นายเชิดชาย           ชัยภาณุเกียรติ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
            3. นางสุมาลี               เฉลิมไทย        เจ้าหน้าที่งาน

             
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
             2) จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
             3) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามงบประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการประจำปี
             4) ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
             5) เก็บนรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้ให้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
             6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             8) ดูแล รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.028480 sec.