งานพัสดุ


-----งานพัสดุ-----
          
        1. นางสาวพัชราภรณ์       รักรู้กิจ         หัวหน้างาน        
        2
. นายภัทรกร                แก้วเขียว      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นายมานะ                  สุภาผล         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสาวสิริลักษณ์        สอนคอรบุรี    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดิ์         บุญคง           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นายณัฐวัฒน์              รุมรัตนะ         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        7. นางสาวกรรณิกา         มงคลมนต์     
เจ้าหน้าที่งาน

        8. นางสาวศิริวรรณ          สุภมนตรี       เจ้าหน้าที่งาน
       9. นายเกรียงศักดิ์          ฟุ้งลัดดา       พนักงานขับรถ
        10. นายเดชา                 กาญจนารักษ์ พนักงานขับรถ
        11. นายณัช                   ธรรมผุย        พนักงานขับรถ


     มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) จัดวางระบบและปฏิบัตงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
         2) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
         3) จัดวางระเบียบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
         4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี

         5) ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
         6) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
         7) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้ให้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
         8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
         9) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        10) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย