งานพัสดุ


-----งานพัสดุ-----
          
        1. นางสาวทิพวรรณ         บุกบุญ                  หัวหน้างาน        
        2. นางนงลักษณ์             สังข์ทอง              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นางสาวธนพร             วีระสัย                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสาวพรฤดี              ดงใหญ่               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        5. นายวรภัทร                  ธุวสันติ              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        6. นางสาวฐิตารีย์            ทิพย์จักษ์           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        7. นายณัฐภัทร               วัชรพัฒนกุล         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        8. นางสาวสุภาพร           มณีก้อน               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        9. นางสาวณัฐปภัสร์        ทองขาว               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       10. นางสาวกรรณิกา          มงคลมนต์           เจ้าหน้าที่งาน

       11. นางสาวศิริวรรณ           สุภมนตรี             เจ้าหน้าที่งาน
      12. นายวรพล                   งามขำ                 พนักงานขับรถ
      13.นายณัฐวัฒน์              รุมรัตนะ                 พนักงานขับรถ
      14.
นายอานนท์               อยู่ภู่
                       พนักงานขับรถ
      15.นายสุพัฒน์                มงคลลาภ              พนักงานขับรถ

      


     มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) จัดวางระบบและปฏิบัตงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
         2) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
         3) จัดวางระเบียบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
         4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี

         5) ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
         6) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
         7) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้ให้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
         8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
         9) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        10) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย