AVC-KM


งานพัสดุ

-----งานพัสดุ-----

          
        1. นางสาวพัชราภรณ์       รักรู้กิจ         หัวหน้างาน        
        2
. นายภัทรกร                แก้วเขียว      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        3. นายณัฐวัฒน์              รุมรัตนะ        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
        4. นางสาวกรรณิกาา        มงคลมนต์     
เจ้าหน้าที่งาน

        5. นางสาวศิริวรรณ          สุภมนตรี       เจ้าหน้าที่งาน
        6. นางสาวเดือนนภา        กำแพงทอง   เจ้าหน้าที่งาน

  
     
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) จัดวางระบบและปฏิบัตงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
         2) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
         3) จัดวางระเบียบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
         4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี
         5) ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
         6) ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
         7) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้ให้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
         8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
         9) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        10) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.026168 sec.