งานบริหารทั่วไป

 

---งานบริหารทั่วไป---

          
                1. นางอกนิษฐ           หิดาวรรณ      หัวหน้างาน
             2. นางสาวอุษณิษา     ตรีสุขี            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             3. นางธนิสร              แจ้งดี            เจ้าหน้าที่งาน
             4. นางศุภธิดา            ขุมทรัพย์        เจ้าหน้าที่งาน
             5. นางสาวณัชชา        ธารีสาสน์       เจ้าหน้าที่งาน   
     
      

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
             2) จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์
             3) สรุปความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
             4) เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา  และให้บริการแก่บุคลากร และนักรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
             5) รวยรวมและเผยแพร่เอกสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษา
             6) ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียน นักศึกษา
             7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             8) ดูแล รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย