งานบุคลากร

 

-----งานบุคลากร-----

          
                1. นางปริศนา        ภูมิกาญจน์          หัวหน้างาน
             2. นางสาวณัฐพร    ศรีแจ่ม             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             3. นางสาวสุนิตา     มีดวง               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             4. นางสาวพรพิมล  สาใจ                เจ้าหน้าที่งาน     

             5. นางสาวศุภธิดา   ขุมทรัพย์          เจ้าหน้าที่งาน
             

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
             2) จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
             3) จัดทำแผนและการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
             4) ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลา ของบุคลากรในสถานศึกษา
             5) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องอิสริยาภรณ์ การจัดทำระเบียนประวัติบุคลากรในสถานศึกษา
            6) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอและขอเลื่อนวิทยาฐานะการออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
             7) ดำเนินการทางวินัยในสถานศึกษา
             8) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศีกษา
             9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย