งานประชาสัมพันธ์


----งานประชาสัมพันธ์----
          
        1. นายวันชนะ       ขันต่อ             หัวหน้างาน
       2. นายสัมพันธ์      หลงพิมาย       ผู้ช่วยหัวหน้างาน

       3. นายชัชวนันท์    จันทรขุน         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       4. นายจิตติ           พิทักษา          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       5. นางสาวกิ่งกัญญา  อุทธา          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       6. นางสาวกัลยาณี พิทักษา          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       7. นายพลชัย        ดีรอด              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       8. นายวศัย           สติชอบ           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       9. นางสาวยุคนธร  ประพฤติธรรม  เจ้าหน้าที่งาน


       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

                    1) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทั่วไป
             2) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
             3) เป็นศูนย์ข้อมูลบริการข่าวสารราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
             4) ดูแลบำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             6) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย