งานประชาสัมพันธ์


----งานประชาสัมพันธ์----
          
        1. นางสาวอิงอร       ยอดพิจิตร              หัวหน้างาน
       2. นายสัมพันธ์         หลงพิมาย          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       3. นายร้อยกาญจน์    ศรีสุขโข            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       4. นางสาวกัลยา      บุญเกื้อ              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       5. นายวุฒิชัย          ทับทิมเทศ          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
       6. นายวรวุฒิ           พระพรหม            เจ้าหน้าที่งาน
       


       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

                    1) รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทั่วไป
             2) รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในและภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
             3) เป็นศูนย์ข้อมูลบริการข่าวสารราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่นๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
             4) ดูแลบำรุง รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             5) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             6) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย