งานกิจกรรม


-----งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา-----

          
           1. นายธนิศศักดิ์        ธรรมวิฐี                      หัวหน้างาน
           2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร    ทาราวุธ                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           3. นางสาวอุษณิษา    ตรีสุขี                         ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
           4. นายกามนิต          ใบภักดี                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           5. นางสาวขวัญใจ      สีตอง                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           6. นายวันชนะ           ขันต่อ                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           7. นายบุญนำ           โตสูง                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           8. นายวินัย              โสมรักษ์                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           9. นางสาวสิริลักษณ์   สอนครบุรี                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         10. นางกรรณิการ์         ยาวิปา                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
         11. นางสาวพัชราภรณ์   รักรู้กิจ                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         12. นางขนิษฐา            รอดพงศ์                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         13.นางสาวศศิธร          พลนันท์                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         14. นายภัทรกร            แก้วเขียว                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         15. นายมานะ              สุภาผล                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         16. นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญมา                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         17. นางสาวสมปรารถนา  อุบลเพ็ง                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         18. นางสาววิรงรอง        ผลจริต                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         19. นางสาวจุรีรัตน์         วิเศษศรี                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         20. นางสาวชนัญชิดา     ทำเลดี                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         21. นายโกสินทร์           พุทธรักษา                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         22. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดิ์      บุญคง                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         23. นางสาวกัลยาณี       พิทักษา                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         24. นายพิพัฒน์             จิมรัมย์                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         25. นายวศัย                 สติชอบ                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         26. นายวุฒิชัย              ทับทิมเทศ                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         27. นางสาวสุดารัตน์       รื่นเพียร                     เจ้าหน้าที่งาน     
     
       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
             2) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรืองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดี่ยวกัน     
        3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
             4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนนักศึกษา และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
             5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร            
             6) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
             7) ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
             8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             9) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
            10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย