งานกิจกรรม


-----งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา-----
          
           1. นางสาวสุดาวรรณ    เชื้อสะอาด                      หัวหน้างาน
           2. นางสาวอาภากร      ตรีสุขขี                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           3. ว่าที่ร้อยตรีอาทร    ทาราวุธ                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           4. ว่าที่ร้อยตรีอิศรานุวัฒน์  แว่นแก้ว                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           5. นางสาวธันย์รดา    ชินทอง                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           5. นางสาวกิ่งกัญญา   อุทธา                        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           6. นางสาวฐิตารีย์      ทิพย์จักษ์                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           7. นายเบ็ญจพล        หิรัญ                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           8. นางสาวอรณิชา     เงาะเศษ                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
          9. นางสาวสิรภัทร      ปิ่นทอง                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         10. นางสาวสินีนุช      หมื่นอาสา                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         11.                 ----------                                เจ้าหน้าที่งาน
     
       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
             2) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรืองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดี่ยวกัน     
        3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
             4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนนักศึกษา และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
             5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร            
             6) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
             7) ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
             8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             9) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
            10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย