งานกิจกรรม


-----งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา-----
          
           1. นายวิชยา             ปุ่นอุดม                       หัวหน้างาน
           2. นายศิวกานต์        เชิดบุญเรือง                  ครูที่ปรึกษา อวท.
           3. นางสาววรรษมน   รุ่งศรีเรือง                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           4. ว่าที่ร้อยตรีอาทร    ทาราวุธ                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           5. นายวันชนะ           ขันต่อ                         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           6. นางสาวพรฤดี        ดงใหญ่                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           7. นางสาวเบญจนาถ  วาจาสิทธิ์                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           8. นางสาวพัชรา          ทองเหลื่อม                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
          9. ว่าที่ร้อยตรีอิศรานุวัฒน์  แว่นแก้ว                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         10. นางสาวกิ่งกัญญา   อุทธา                           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         11. นางสาวณัฐปภัสร์   ทองขาว                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         12. นางสาวกัลยาณี     พิทักษา                       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         13. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดิ์    บุญคง                          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         14. นางสาวนภัสนันท์   เผ่าพันธุ์ดี                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         15. นายอภิสิทธิ์           ชนะโชติ                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         16. นางสาวสุดารัตน์      รื่นเพียร                      เจ้าหน้าที่งาน     
     
       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
             2) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรืองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดี่ยวกัน     
        3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
             4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนนักศึกษา และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
             5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร            
             6) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
             7) ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
             8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             9) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
            10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย