AVC-KM


งานกิจกรรม

-----งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา-----

          
           1. นางสมสมัย           เทพหัสดิน ณ อยุธยา    หัวหน้างาน
           2. นางจริยา              รอดจันทร์                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           3. นายธานุวัฒน์         รัตนผ่องใส                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
           4. นายชำนาญ           พรหมราชแก้ว             ผู้ช่วยหัวหน้างาน  
           
       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
             2) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรืองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดี่ยวกัน     
        3) จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชนและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
             4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนนักศึกษา และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
             5) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร            
             6) ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
             7) ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
             8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             9) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
            10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.028139 sec.