งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

-----งานแนะแนว-----

          
                 1. นางสาวสิรภัทร               ปิ่นทอง                  หัวหน้างาน
              2. นางสาวพรฤดี                 ดงใหญ่                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
              3. นางสาวสินีนุช                หมื่นอาสา               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
              4. นางสาวเพชราภรณ์         รุ่งเป้า                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
              5. นางสาวอณิสา                บัวเขียว                  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
              6. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดิ์             บุญคง                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
              7.นายวุฒิชัย                      ทับทิมเทศ             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           
  8. นางสาวดวงใจ                อยู่มาก                  เจ้าหน้าที่งาน
               

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
             2) จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
             3) ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
             4) บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพและการจัดหางานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
             5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียน นักศึกษา
             6) สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
             7) ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
             8) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
            9) ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
           10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
           11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
           12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย