AVC-KM


ทำเนียบผู้บริหาร
 
นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา


นางสุภาณี  แสงอินทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสมพิศ  โยมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 นางสาวภัทรวรรณ  ตันสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายณัฐพงศ์  แก้ววงศ์  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

                        


AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.028037 sec.