AVC-KM


ทำเนียบผู้บริหาร
 

ดร.อรสา รามโกมุท
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

นางสาวภัทรวรรณ  ตันสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอรนุช  แสงสุข
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  นางสุภาณี  แสงอินทร์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพิเชษฐ์  หาดี
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

                        


AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.583406 sec.