ทำเนียบผู้บริหาร

   
   

 

นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

 

                       
                       
                   
นายอรรถกร  จันทรตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวสุทธาทิพย์  เหมือนสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

                   
                       
                   

 

นางสาวอารีย์รัตน์  จันทร์วิเศษ
 รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ