ทำเนียบผู้บริหาร

   
   

 

นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

 

                       
                       
                   

นายอรรถกร  จันทรตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวสุทธาทิพย์  เหมือนสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

                   
                       
                 

 

 

นางสาวอารีย์รัตน์  จันทร์วิเศษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

นางสาวรุ่งฉัตร  เลิศพงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ