ทำเนียบผู้บริหาร

   
   

 

นางรื่นฤดี  สินธวาชีวะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

 

                       
                       
                   

นางสาวสุทธาทิพย์  เหมือนสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายอรรถกร  จันทรตรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

                   
                       
                 
นายจีรศักดิ์  หมุนขำ
รองผู้อำนวยการ

นายอริยวัฒ  เฉลิมกิจ
รองผู้อำนวยการ