งานปกครอง


----งานปกครอง----
          
           1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร   ทาราวุธ               หัวหน้างาน
           2.  นางสุนิตยา          สุขีลักษณ์           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           3. นางสาวณฤดี        สว่างกิจ              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           4. นางสาวศุภากรณ์  ประคองทรัพย์      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           5. นายพงษ์รพี          จันทร์เหลือง       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           6. นางสาวอาภากร   ตรีสุขี                   ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           7. นางนงลักษณ์     สังข์ทอง                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           8. นางสาวไปรยา    อรรถนาถ               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           9. นางสาวพรเพ็ญ   พุทธิมา                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         10. นายสัมพันธ์        หลงพิมาย             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         11. นางสาวสิริลักษณ์  สอนครบุรี             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         12. นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญมา            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         13. นายวันชนะ              ขันต่อ              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         14. นางสาวพรฤดี          ดงใหญ่             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         15.ว่าที่ร้อยตรีอิศรานุวัฒน์  แว่นแก้ว        ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         16. นางสาวธันรดา         ชินทอง             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         17. นางสาวทิฆัมพร       วงศาโรจน์          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         18. นายณัฐภัทร            วัชรพัฒนกุล       ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         19. นายพิพัฒน์             จิมรัมย์                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         20. นางสาวณภัสนันท์   เผ่าพันธุ์ดี         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
         21. นายสาธิต               กล่ำรัศมี           เจ้าหน้าที่งาน
                                                                  
         
       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง      2) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา             
             3) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
             4) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
             5) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
             6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
             7) จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
             8) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
             9) จัดทำปฏิทินการปฏิบัตงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            10) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย