งานปกครอง


----งานปกครอง----
          
           1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร   ทาราวุธ               หัวหน้างาน
           2. นายจิตติ             พิทักษา              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           3. ว่าที่ร้อยตรีอิศรานุวัฒน์    แว่นแก้ว     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           4. นายสาธิต               กล่ำรัศมี           เจ้าหน้าที่งาน
                                                                  
         
       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง      2) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา             
             3) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
             4) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
             5) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
             6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
             7) จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
             8) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
             9) จัดทำปฏิทินการปฏิบัตงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            10) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย