งานปกครอง


----งานปกครอง----
          
           1. ว่าที่ร้อยตรีอาทร   ทาราวุธ               หัวหน้างาน
           2. นางมาลี              พรหมเจริญ          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           3. นายอริยวัฒ          เฉลิมกิจ              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           4. นายพงษ์รพี          จันทร์เหลือง         ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           5. นายจีรศักดิ์          หมุนขำ               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           6.นายสัมพันธ์         หลงพิมาย           ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           7.นายพิพัฒน์          จิมรัมย์               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           8.นายวศัย              สติชอบ              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           9.นายวินัย              โสมรักษ์             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           10.นายบุญนำ            โตสูง                ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           11.นางสาววิรงรอง      ผลจริต              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           12. นายมานะ             สุภาผล             ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           13.นางสาวไปรยา       อรรถนาถ            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           14.นางนงลักษณ์         สังข์ทอง            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           15.นางสาวอุษณิษา      ตรีสุขี               ผู้ช่วยหัวหน้างาน
           16.นางสาววราภรณ์     ธนูบรรพ์              เจ้าหน้าที่งาน
                                                                  
         
       มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง      2) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา             
             3) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
             4) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
             5) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
             6) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
             7) จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
             8) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
             9) จัดทำปฏิทินการปฏิบัตงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
            10) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
            11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย