งานครูที่ปรึกษา

 

---งานครูที่ปรึกษา---

          
               1. นายวรภัทร             ธุวสันติ                       หัวหน้างาน
            2. นางสาวธันย์รดา      ชินทอง                    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            3. นางสาวทิฆัมพร      วงศาโรจน์                 ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            4. นางสิทธิภรณ์          ไพพงศ์                     ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            5. นายพิพัฒน์             จิมรัมย์                      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
            6. นายสาธิต               กล่ำรัศมี                     เจ้าหน้าที่งาน

       

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ดาวน์โหลด!!

 

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
             2) ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา
             3) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
             4) ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
             5) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
             6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
             7) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             8) ดูแล รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย