งานพัฒนาหลักสูตร

 

-----งานหลักสูตรฯ----

          
                1. นายพิเชษฐ์               หอมทอง         หัวหน้างาน
             2. นางสาวพัชรา            ทองเหลื่อม      ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             3. นางสาวกิ่งกัญญา      อุทธา              ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             4. นางสาวมนัสนันท์      สิทธิกูล            เจ้าหน้าที่

 

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
             2) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการ
             3) จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียน
การสอน

             4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
             5) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้น เป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
             6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
             7) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
             8) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
             9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
             10) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานที่มีค่าต่อการจัดการเรียน
การสอน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
             11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             12) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             13) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย