งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 

-----งานหลักสูตรฯ----

          
                1. นางสาวสุธาสินี          นามนวล            หัวหน้างาน
             2. นางสาววิรงรอง         ผลจริต            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             3. นางสาวอณิสา          บัวเขียว            ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             4. นางสาวฐิตารีย์          ทิพย์จักษ์          ผู้ช่วยหัวหน้างาน
             5. นายพลชัย               ดีรอด               ผู้ช่วยหัวหน้างาน

             6. นางสาวศุภธิดา         ขุมทรัพย์              เจ้าหน้าที่

 

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

             1) จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
             2) จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการ
             3) จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียน
การสอน

             4) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
             5) จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้น เป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
             6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
             7) ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต
             8) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
             9) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
             10) รวบรวม และเผยแพร่ผลงานที่มีค่าต่อการจัดการเรียน
การสอน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
             11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
             12) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
             13) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
             14) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย