ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน

1. ปกแผนการสอน


2. แบบฟอร์มแผนการสอน


3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ปะหน้าแผนการสอน)


4. แบบฟอร์มการปรับวิธีเรียน เปลียนวิธีสอน การบูรณาการสอน


5. แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตสอนชดเชย


6. แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง


7. แบบฟอร์มขออนุญาตทำการสอนแทน


8. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ 


9. แบบฟอร์มใบปะหน้าการเบิกค่าตอบแทนการสอนพิเศษเกินภาระงาน


10. แบบฟอร์มแบบเบิกค่าสอน 


11. แบบฟอร์มใบสรุปเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ 


12. แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน


13. แบบฟอร์มเอกสาร โครงการสอน 


14. แบบคำร้องจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


15. ใบมอบหมายงานสอน


16. แบบฟอร์ม logbook Teacher


17. ใบสอนแทน


18. หน้าสรุปบันทึกหลังการสอน