ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน

1. ปกแผนการสอน
2. แบบฟอร์มแผนการสอน
3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ปะหน้าแผนการสอน)

4. แบบฟอร์มการปรับวิธีเรียน เปลียนวิธีสอน การบูรณาการสอน
5. แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตสอนชดเชย
6. แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง
7. แบบฟอร์มขออนุญาตทำการสอนแทน
8. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

9. แบบฟอร์มใบปะหน้าการเบิกค่าตอบแทนการสอนพิเศษเกินภาระงาน
10. แบบฟอร์มแบบเบิกค่าสอน 
11. แบบฟอร์มใบสรุปเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ 

12. แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน

13. แบบฟอร์มเอกสาร โครงการสอน 

14. แบบคำร้องจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

15. แบบฟอร์ม logbook Teacher