สี, ดอกไม้ วิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


ดอกไม้ประจำวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา

ดอกมะลิ 

เป็นไม้ที่เจริญงอกงามในทุกสภาพพื้นที่
ผลิดอกได้ทุกฤดูกาล  เอื้อประโยชน์ได้ทุกโอกาส
สีขาวบริสุทธิ์ แสดงถึงความสงบสุขอยู่ในศีลธรรม
เป็นไม้มงคลในทางความรัก   เป็นที่ประทับใจ
ของผู้คนรอบข้าง   และยังเกื้อหนุนให้เกิด
ความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่อีกด้วย