โครงการสถานศึกษาคุณธรรมระดับภาค ภาคกลาง

โครงการ 'สถานศึกษาคุณธรรม ระดับภาค ภาคกลาง'

          โดยมีนายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม ระดับภาค ภาคกลาง ดำเนินการโดยคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคกลางร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มีการดำเนินการในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ทำการประเมินสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดภาครัฐและเอกชนตามเกณฑ์การประเมิน

          จากผลการคัดเลือกระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจึงได้มีการดำเนินโครงการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลา 1 วัน คือ วันที่ 28 ส.ค. 2562 ในการจัดเตรียมบูธ และจัดกิจกรรมการนำเสนอและประเมินในครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมวาสิฎฐี จ.สุพรรณบุรี มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 สถานศึกษา

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการสร้างรากฐานความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะในสายอาชีพให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะ มีภูมิคุ้มกัน มีกระบวนการคิด กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี อย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อ 'การพัฒนาสังคมไทย 4.0'  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและแสดงผลงานของสถานศึกษาที่ผ่านมาในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ