AVC-KM หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.th


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน 2/2557

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กิจกรรม
[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
[14/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
   เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[28/08/60] แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 
  นักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกงาน
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
คลิก: ข้อมูลสถานประกอบการ

[31/07/60]  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                  โรงเรียนธนาคารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เชิญชวน
                  ครู, นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนฝึกสร้างวินัยทางการเงินด้วยการประหยัดและ
                  อดออมอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่โรงเรียน
                  ธนาคาร
[20/06/60]  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
                 สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 http://www.bicc.ac.th
                 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพ
                 ภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 http://www.kpcat.ac.th   
[04/06/60] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน
                พระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา
                2557 - 
2559 สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                วันศุกร์ที่ 4 
สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ
                5 รอบ 2
 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
                http://www.graduate-vec.svia.ac.th/      

[26/05/60]  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                  เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[26/05/60]  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการใหม่ 

[23/05/60]  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 
                  สามารถรับ Code Banner ได้ที่ www.thairice.org
[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php
[05/08/59]  แบบฟอร์มโครงการใหม่ ดาวน์โหลด    
[24/06/59]  สื่อวีดีโอ อินโฟกราฟฟิค (Video Infographic) 'อาชีวะฝึมือชน คนสร้างชาติ'
                  และอินโฟกราฟฟิค (Infographic) เกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
                  การควบรวมอาชีวศึกษารัฐ-เอกชน การแก้ปัญหาการทะเลาวิวาทของนักเรียน
                  นักศึกษาอาชีวศึกษา การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
                  จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา และอาชีวศึกษาทิวภาคี  คลิกดูสื่อวีดีโอ 
 [14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglish เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ต ชือ Application EchoEnglish หรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   
[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 
[28/03/59]  รายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเอง (SAR)
                  ดาวน์โหลด ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา
[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
[28/08/60] แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 
นักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการที่
ฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการได้ที่
ลิ้งค์ : ข้อมูลสถานประกอบการ

[21/04/60] แจ้งนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
                1 พ.ค. 60 เวลา 08.00 น. - 11.00 น. รับชุดเครื่องแบบนักเรียน
                2 - 3 พ.ค. 60 อบรมคุณธรรม เริ่มเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา 07.45 น.
                4 - 5 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
                6 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง,รับเงินเรียนฟรี(ปวช.)
                15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 
[21/04/60]  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                  เรื่อง ขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ที่จะออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ 
                  ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 จากวันที่ 8 พ.ค. 60 เป็นวันที่ 9 พ.ค. 60 
                  เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมไพทไธศวรรย์
[20/03/60]  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ดูรายวิชาที่เปิด
[10/02/60]  แจ้งนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน ทราบ 
                        ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่อีกครั้ง เนื่องจากแบบฟอร์มมีการปรับแก้

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ: รหัสประจำตัวนักเรียน
                                             รหัสผ่านคือ: เลขบัตรประชาชน

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้ง นักเรียน นักศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
                 EchoEnglish เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดผ่านทางมือถือ และ
                 แท็บเล็ต ชื่อ Application EchoEnglish    


กิจกรรมวิทยาลัยฯ
รองฯสุภาณี แสงอินทร์ และกลุ่มเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 'กีฬาเพื่อมวลชน ๔.๐' (Sport for all 4.0) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-26 21:33:00 3 0 Approve
รองฯอรนุช แสงสุข รองฯสุภาณี แสงอินทร์ และกลุ่มพิธี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งว่านายกรัฐมนตรีกำหนดเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-26 16:39:30 7 0 Approve
โครงการเผยแพร่ธรรมะสู่สถานศึกษา และสนับสนุนงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
ข่าวสาร
เมื่อ : 2017-09-15 17:30:42 54 0 Approve
พิธีปิดกิจกรรมกีฬาภายใน อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๓๓ (๔-๘ กันยายน ๒๕๖๐) ณ สนามกีฬาวิทยาลัยฯ
เมื่อ : 2017-09-14 23:04:04 71 0 ข่าวสาร Approve
การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติด จากศป.ปส.อ.พระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมพุทไธสวรรย์
เมื่อ : 2017-09-05 16:33:59 73 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
บทความ
เมื่อ : 2014-08-20 16:54:20 2209 0
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
บทความ
เมื่อ : 2014-08-20 16:49:35 2536 0
มาดูเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า กัน!
บทความ
เมื่อ : 2014-06-05 04:12:59 1758 0
ผงชูรสไม่มีสารอันตรายอย่างที่คิด
เมื่อ : 2014-05-27 06:53:27 2054 0 บทความ
ทำไมเสียงเพลงจึงทำให้แก้วแตกได้
เมื่อ : 2014-05-27 06:45:02 1716 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวจากสำนักอำนวยการ ดร.อรสา รามโกมุท
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/57
• ตารางสอน 1/57
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/57
• ตารางเรียน 1/57
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี56
• แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปี55
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ

• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ
• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี56
• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(สำหรับงาน)
• Sar(แผนกวิชา)

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

สถิติ
เยี่ยมชม
3496507  RSS Breaking news

อัยการคดี"ยิ่งลักษณ์"ยืนยันไปฟังคำพิพากษาพรุ่งนี้ ชี้ศาลพิพากษาลับหลังได้เลย
   นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน คณะทำงานคดีโครงการรับจำนำข้าว เปิดเผยว่า ในฐานะอัยการโจทก์ คณะทำงานอัยการในคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีละเลยไม่ดำเนินการยับยั้งโครงการรับจำน


"วิมแอร์ไลน์"ยกเลิกเที่ยวบินหลังขาดทุนหนัก ผู้โดยสารตกค้างระนาว
   วิมแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินเอกชนใหญ่อันดับ 10 ของรัสเซีย แถลงวันนี้หลังจากประกาศยกเลิกเที่ยวบินเช่าเหมาลำทุกเที่ยว ว่า สายการบินฯ ขอยอมรับว่าตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากทางการเงิน เงินทุนในการดำเนินการหมดเกลี้ยง ถูกอายัดการหาเงินทุน และถูกระงับการให้บริการ


คลังยืนยันเดินหน้าติดตามทรัพย์"ยิ่งลักษณ์"
   นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการติดตามทรัพย์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า กระทรวงการคลังยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้ศาลจะมีคำพิพากษาคดีในวันพรุ่งนี้ (27 ก.ย.) ซึ่งขณะนี้ได้ถ่ายภาพและรวบรวมข้อมูลทรัพย์ไปบ้างแล้ว

RSS VEC NEWS

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่จัดส่งแบบความเห็นปัจจัยเสี่ยงและแบบสอบถามข้อมูลสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง
   

รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่จัดส่งแบบความเห็นปัจจัยเสี่ยงและแบบสอบถามข้อมูลสถานศึกษา จำนวน 10 แห่ง
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560
   

คลิกอ่านรายละเอียดพร้อมเอกสารเพิ่มเติม
เผยเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแนวใหม่
   

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.kroobannok.com/82634
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
   

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.324112 sec.