วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 

[24/02/63]  กำหนดการซ่อมกิจกรรม 2/2562 (ฉบับแก้ไข)


[20/02/63]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิศึกษาต่อ
                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิก
                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิก
                  ประเภทโควตารอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563


[13/02/63]  ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
                 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
                  รับสมัครรอบปกติ ระหว่างวันที่ 2-24 มีนาคม 2563
                 
เวลา 09.00 - 16.00 น.
                  (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
                  รายละเอียดคลิกที่นี่


[12/02/63]  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
                  ความเหมาะสมในสาขาวิชาที่เลือกของผู้สมัครเขาศึกษาต่อ
                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คลิกที่นี่
                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิกที่นี่
                  และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) คลิกที่นี่
                  ประเภทโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563


[11/02/63]   แจ้งการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
               - 11-28
กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียน นักศึกษา
                 ยื่นคำร้องขอเปิดสอนรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน
               - 9 มีนาคม 2563 ประกาศรายวิชาที่ผ่านการอนุมัติภาคเรียนฤดูร้อน
               - 9-10 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน
               - 16-17 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน (ล่าช้า)
               - 16 มีนาคม 2563 -24 เมษายน 2563 เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน
                  ประจำปีการศึกษา 2563


[11/02/63] กำหนดการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562
             
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพุทไธศวรรย์
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  คลิกที่นี่


[07/02/63]  หนังสือรับรองการฝึกงาน ปีการศึกษา 2/2562

-  การบัญชี                                    -  การจัดการทั่วไป
-  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                         -  การตลาด (ทวิภาคี)
-  คหกรรมศาสตร์                            -  อาหารและโภชนาการ (ปวช.3)
-  อาหารและโภชนาการ (ทิวภาคี ปวส.)


[07/02/63] กำหนดการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 งานกิจกรรมนักเรียน
                นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา คลิกที่นี่


[07/02/63] ปฏิทินปฏิบัติงาน ของงานทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 2
                ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่


[05/02/63] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครบุคคล
              เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
              (
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) คลิกที่นี่


[30/01/63]   ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา
               ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2  ดูรายละเอียดที่นี่!!! **ใบสมัคร**


[30/01/63]   ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                เรื่อง การเผยแพร่งบทดลอง รายละเอียด


[30/01/63]   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
                นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทางระบบออนไลน์ 
                
https://cvei1.thaijobjob.com       


[06/12/62]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความ
              เหมาะสมในสาขาวิชาที่เลือก ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ
              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
              ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
              
ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 


 [13/11/62] สรุปสถานศึกษาที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น

             ระดับ อศจ. พระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2562  ดูที่นี่


[12/11/62]  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

               และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทโควตา

               ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่


[08/11/62] กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

              >>ดูตารางกำหนดการ<<


[08/11/62] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครบุคคล

             เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

             สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) ประเภทโควตา  ประจำปีการศึกษา 2563  

             ดูรายละเอียดกำหนดการรับสมัครได้ที่นี่  ดาวน์โหลดใบสมัคร 

             ดูรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย


[08/11/62] บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

               ของราชการ พ.ศ.2540  จำนวน 5 เรื่อง  
                 1. บทความเรื่อง รองเท้าเป็นเหตุ
                 2. บทความเรื่อง ทำไมถึงเปลี่ยนใจ
                 3. บทความเรื่อง ใครแรงกว่ากัน
                 4. บทความเรื่อง ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย
                 5. บทความเรื่อง แค่อยากรู้


[08/11/62]  ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวง

              ศึกษาทุกท่าน  บันทึกข้อมูลในระบบกลางของ ศธ. ทางเว็บไซต์

              https://edc.moe.go.th  ภายในนที่ 29 พ.ย. 2562


[23/09/62] บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

               ของราชการ พ.ศ.2540  จำนวน 5 เรื่อง  
                 1. บทความเรื่อง ขอดูคะแนนโหวตให้ออก
                 2. บทความเรื่อง อาหารกลางวันของหนู
                 3. บทความเรื่อง งานใหญ่ คุมให้ดีนะ
                 4. บทความเรื่อง อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ
                 5. บทความเรื่อง ลูกผมเรียนเก่ง


[30/08/62]  แจ้งการเข้าใช้ระบบ  ศธ.02 ออนไลน์  สำหรับครูผู้สอน          
                  
ชื่อผู้ใช้งาน :  xxxxxxxxxxxxx  (เลขประชาชน 13 หลัก)
                 รหัสผ่าน :  12345678  (ค่าเริ่มต้น)
 *หมายเหตุ รหัสผ่านผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้


[26/08/62]  ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ 


[05/07/62]  แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ 2563  >>ดาวน์โหลด<< 


[04/07/62]  แจ้งครูผู้สอนทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารบันทึกหลังการสอน ได้ที่นี่ 
                   
บันทึกหลังการสอน  >>ดาวน์โหลด<<


[13/06/62]  คู่มือการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
                    สำหรับครูผู้สอน  >>ดาวน์โหลด<<   ลิงค์ : http://std2018.vec.go.th


[20/03/62]  ตัวอย่างแบบฟอร์ม การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
                       1. Sar บุคคล >>ดาวน์โหลด<<
                       
2. Sar แผนกวิชา >>ดาวน์โหลด<<
                       
3. Sar งาน  >>ดาวน์โหลด<<


[06/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่!!


22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                      วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                         UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                         Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   


[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด

 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

4143907