วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

[22/08/62]  วิทยาลัยาอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ
                  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
ประจำปีงบประมาณ 2562
 คำอธิบาย: http://www.avc.ac.th/files/20110002_17112016161836.gif
                  โดยผู้ที่สนใจเข้ารับบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  บริการตัดผมชาย และบริการ
                  การสอนอาชีพ  ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
                  ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


[15/08/62]  ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 5 ส. จิตอาสาทำความดี คำอธิบาย: http://www.avc.ac.th/files/20110002_17112016161836.gif
                  ด้วยหัวใจ  ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรามนทรรามาธิบดี
                  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรวาส
                  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
                  เวลา 13.00-15.30 น. ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
* หมายเหตุ  นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลือง


[15/08/62]  ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป คำอธิบาย: http://www.avc.ac.th/files/20110002_17112016161836.gif
                  การนำเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสดีที่ 29 สิงหาคม 2562
                  ณ  ห้องประชุมอโยธยา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


[15/08/62]  ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตอบปัญหาวิชาการด้านบัญชีคำอธิบาย: http://www.avc.ac.th/files/20110002_17112016161836.gif
                  ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 -15.00 น.
                  ณ  ห้องประชุมพุทไธศวรรย์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


[15/08/62]  ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทดสอบมาตรฐาน คำอธิบาย: http://www.avc.ac.th/files/20110002_17112016161836.gif
                  การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ประจำปีการศึกษา 2562
                  ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 -15.00 น.
                  ณ  ห้องบริการอินเทอร์เน็ต  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


[13/08/62]  ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเขียนแผนเชิงปฏิบัติการ คำอธิบาย: http://www.avc.ac.th/files/20110002_17112016161836.gif
                  เสริมสร้างภาวะผู้นำและสานสัมพันธ์พี่น้อง อวท. ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 
                  ณ  ห้องประชุมอโยธยา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


[13/08/62]  ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
                  และการเพาะกล้าไม้ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
                  ณ  สวนสุขสงวน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


[13/08/62]  ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน  คำอธิบาย: http://www.avc.ac.th/files/20110002_17112016161836.gif
                  ในวันที่ 13-30 สิงหาคม 2562  ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


[09/08/62]  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอาชีวะจิตอาสา 
             บริการตัดผมฟรีทำดีเพื่อแม่
  ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถมารับบริการตัดผม (ฟรี) 
            ในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


[07/08/62]  ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ 
                  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
                  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสเฉลิม
                  พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
                  ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์


[12/07/62]  เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง 
                       
1. บทความเรื่อง 
รู้หน้า ไม่รู้ใจ
                        2. บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ
                        3. บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน
                        4. บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น
                        5. บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว


[05/07/62]  แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ 2563คำอธิบาย: http://www.avc.ac.th/files/20110002_17112016161836.gif >>ดาวน์โหลด<< 


[04/07/62]  แจ้งครูผู้สอนทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารบันทึกหลังการสอน ได้ที่นี่ 
                   บันทึกหลังการสอน  >>ดาวน์โหลด<<


[13/06/62]  คู่มือการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
                    
สำหรับครูผู้สอน  >>ดาวน์โหลด<<   ลิงค์ : http://std2018.vec.go.th


[07/06/62] รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 >>ดาวน์โหลด<<


[28/05/62] แจ้งครูผู้สอนทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 
                     
1. ปกแผนการจัดการเรีนยรู้  >>
ดาวน์โหลด<<
                      
2. แบบเสนอพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้  >>
ดาวน์โหลด<<


[20/03/62]  ตัวอย่างแบบฟอร์ม การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
                       
1. Sar บุคคล >>
ดาวน์โหลด<<
                       
2. Sar แผนกวิชา >>
ดาวน์โหลด<<
                       
3. Sar งาน  >>
ดาวน์โหลด<<


[06/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  มุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่!!


22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน
ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                      วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก

                         UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                         Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   


[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 


 

[29/05/62] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา คำอธิบาย: http://www.avc.ac.th/files/20110002_17112016161836.gif
                 เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ ด้วย
                    
  UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                       Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขบัตรประชาชน)


[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้
โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา 
เข้าระบบทั้ง Username และ Password


[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง


[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  
เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชน

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

3978143