AVC-KM หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.th


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน
• แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กิจกรรม
[09/10/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์หนังสือ 'ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร' ผ่านทาง QR Code  ทั้งรูปแบบของ E-book และ PDF File
                   
หรือเว็บไซต์ e-bookhttp://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/#p=1
pdf filehttp://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

[13/09/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ปฎิทินแจ้งนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

[03/09/61]  สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ **Logbook Teacher** 
[16/8/61]  แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ 2561 >> ดาวน์โหลด << 

[06/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

                   สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากร
                   ทางการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่!!


[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แบบรายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

                        >>> ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม <<<


[22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

                เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเรียนแอพพลิเคชั่น EchoVE 

               1. สามารถดาวห์โหลดแอพพลิเคชั่น 'EchoVE' โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ 
                  Android และ ios
               2. ดาวห์โหลดคู่มือการใช้งานเอกสารประกอบการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา 
               3. กำหนด Username และ Password      


[22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                      วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                          UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                         Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   

[27/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
               และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[18/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[15/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                     
User: หมายเลขบัตรประชาชน
                      Password: 5140100024840
               ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 

[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglishเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ตชือApplication EchoEnglishหรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   

[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 
[18/09/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
  เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงิน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามระดับชั้นและสาขาวิชา ได้ดังนี้
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ปวช.1 ทุกแผนก
- ปวช.2,3 ทุกแผนก  
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปวส.ชั้นปีที่ 1
- ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี การจัดการทั่วไป บริหารงานคหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจงานประดิษฐ์) 
- ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
- ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)  
- ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
- ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)  
ปวส.ชั้นปีที่ 2
- ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการทั่วไป  
- ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
- ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
- ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม (ทิวภาคี) 
*หมายเหตุ : กำหนดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1-10 ต.ค. 61 เท่านั้น ที่ธนาคาร
ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


[13/09/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
  เรื่อง ปฎิทินแจ้งนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคน ขณะนี้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                       UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                       Password : xx/xx/xxxx (วัน/เดือน/พ.ศ.เกิด)

[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา เข้าระบบทั้ง Username และ Password

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชน


กิจกรรมวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์ และนางสมพิศ โยมา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-16 22:28:59 18 0 Approve
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๑๒๕๖๑
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-16 17:44:26 14 0 Approve
นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสารับบาทจากพระสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-10-16 17:33:21 12 0 Approve
รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ หาดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษา
เมื่อ : 2018-10-16 17:29:18 13 0 ข่าวสาร Approve
กิจกรรม “ด้วยรักกษิณา มุทิตา คารวะ” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เมื่อ : 2018-09-24 19:29:12 71 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2201 2001 วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ครูณฤดี สว่างกิจ
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-20 17:40:20 171 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2201 2004 วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ครูอรรถกร จันทรตรี
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-18 15:48:27 169 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2204 2103 วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-18 15:36:58 132 0
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
เมื่อ : 2014-08-20 16:54:20 2627 0 บทความ
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
เมื่อ : 2014-08-20 16:49:35 2916 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวจากสำนักอำนวยการ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์


ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/61
• ตารางสอน 1/61
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/61
• ตารางเรียน 1/61
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• แบบประเมินผลกิจกรรมในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ
• ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกงาน
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ
• ใบปะหน้าการเบิกค่าตอบแทนการสอนพิเศษเกินภาระงาน(ครูผู้สอน)
• แบบเบิกค่าสอน(ครูผู้สอน)
• ใบสรุปเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ(ครูผู้สอน)
• แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ61
• แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม
• ใบยืมคืนสิ่งของและอุปกรณ์งานอาคารสถานที่

• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(แผนกวิชา)
• Sar(งาน)
• Sar ปี 57
• Sar ปี 58
• Sar ปี 59

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

สถิติ
เยี่ยมชม
3736263  RSS Breaking news

เล็งผุดศูนย์คมนาคมพหลโยธินในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อแปลง A
   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณสถานีกลางบางซื่อ แปลง A พื้นที่รวม 2,325 ไร่


"สุเทพ"คาด 2 วัน กกต.อนุมัติ รปช.เป็นพรรค เตรียมรณรงค์ชวน ปชช.เป็นสมาชิก
   นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานคณะทำงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้มาร่วมเป็นผู้จัดตั้งพรรคและเป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาธิปไตย (รปช.) ยืนยันว่า ทำงานด้วยความระมัดระวังภายใต้กรอบกฎหมายและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) อย่างเคร่งครัด แล


จีนปรับลดถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อเนื่องเดือนที่ 3
   กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า จีนได้มีการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 1.165 ล้านล้านดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งลดลงจากเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 1.171 ล้านล้านดอลลาร์ทั้งนี้ จีนมีการปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐ

RSS VEC NEWS
HTTP Exception: 1 HTTP Transport Error - Unable to establish connection to host www.vec.go.th