วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 

 

  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด และ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

รายละเอียด!


พิธีมอบโล่ชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมิน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับห้าดาว

 


 

 

  


>> ใบแจ้งการชำระเงินค่าเทอม  
 ภาคเรียนที่ 2/2565 
*ชำระได้ที่ธนาคาร ธกส.ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 

 ระดับ ปวช.1-3

ระดับ ปวส.1 

ระดับ ปวส. 2


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ     
สอศ. จับมือ ฮีโน่ฯ เพื่อรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฝึกวิชาชีพ

 


 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม 


       


โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ ประจำปี 2565 (RRR AWARD 2022)
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การถ่ายภาพนิ่งผลิตภัณฑ์ 

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  รางวัลชนะเลิศ     ผลงาน การศึกษาผลของการขับถ่ายสมุนไพรสามเกลอ
นักศึกษาเจ้าของผลงาน
1. นางสาวชุติมน ตันเจริญ  2. นางสาวนฤมล จั่นโต 
3. นางสาวสุชานันท์ มีเดช  4. นางสาวธัญชนก พรรณลำเจียก 

ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ครูที่ปรึกษาผลงาน
1. นางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง   ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
2. นางสาวทิฆัมพร วงศาโรจน์  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สุกรณ์  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


🗓 วันที่ 30 กันยายน 2565 🕧 เวลา 08.30 น. 

     สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565
   😖  ผู้ป่วยรายใหม่ 839 ราย   😷  ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65) 2,473,589ราย
 🙂  หายป่วยวันนี้ 733 ราย       😭  เสียชีวิตเพิ่ม 9 ราย

 


 


ผังการออกอากาศการเรียนการสอนผ่านทาง R-Channel เว็บไซต์ R-Channel
สถานีโทรศัพท์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ หรือยูทูป
www.youtube.com/channel
หรือเว็บไซต์คณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

5171124