AVC-KM หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.th


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2561
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน
• แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กิจกรรม

[15/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   เรื่อง  กำหนดการส่งผลและซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 
        วันที่ 4-7 ก.พ. 62        - ครูส่งผลกิจกรรม ที่ห้องกิจกรรม
                วันที่ 25  ก.พ. 62         - ประกาศผลกิจกรรม
                วันที่ 18, 20 ก.พ. 62    - ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม
    เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-15.00 น. 
                                                  ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
                วันที่ 21 ก.พ. 62         - ปฐมนิเทศการซ่อมกิจกรรม 
                                                 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
  วันที่ 25-28 ก.พ. 62    - ซ่อมกิจกรรม (รายละเอียด และ การนัดหมาย 
                                                 จะแจ้งในวันปฐมนิเทศ)

[11/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2562
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รอบปกติ ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

[11/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ
ผู้สำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชา
ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมพุทไธศวรรย์

[08/02/62] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562  รอบที่ 2
1. รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     >>ดาวน์โหลด<<
2. รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     >>ดาวน์โหลด<<

[05/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรอนงค์ นายออน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

[01/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   เรื่อง  กำหนดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
        วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562       
    เวลา 08.00-09.00 น.  - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาวิทยาลัยฯ
    เวลา 09.00-16.30 น.  - ซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
             ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
    เวลา 07.30-08.30 น.  - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาวิทยาลัยฯ
    เวลา 09.00-16.30 น.  - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
     ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
    เวลา 16.30-17.30 น.  - ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแสดงความยินดี
      เวลา 17.30-21.00 น.  - งานแสดงความยินดี
 ** หมายเหตุ : Theme สีน้ำเงิน

[30/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 'ศธ.จิตอาสาการรณรงค์
                 ลดการใช้พลาสติก' 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬา
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

[30/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                   เรื่อง แจ้งครูที่ปรึกษาทุกท่าน ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

[29/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แจ้งครูที่ปรึกษาทุกท่าน ขอให้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอยู่อาศัยผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อลดปัญหานักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน พร้อมส่งเอกสารการเยี่ยมบ้าน และหลักฐานการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 11-14 มีนาคม 2562

[29/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
  เรื่อง  กำหนดการส่งผลและซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 
        วันที่ 4-7 ก.พ. 62        - ครูส่งผลกิจกรรม ที่ห้องกิจกรรม
                วันที่ 25  ก.พ. 62         - ประกาศผลกิจกรรม
                วันที่ 18, 20 ก.พ. 62    - ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม
 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-15.00 น.
                                                         ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
                วันที่ 21 ก.พ. 62         - ปฐมนิเทศการซ่อมกิจกรรม
                                                         เวลา 09.00-12.00 น.
                                                         ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
วันที่ 25-28 ก.พ. 62    - ซ่อมกิจกรรม (รายละเอียด และ การนัดหมาย
                                                         จะแจ้งในวันปฐมนิเทศ)

[28/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 

[23/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[22/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. บทความเรื่อง ขอคืนเงิน  >> Click <<
                2. บทความเรื่อง ผมผิด  แต่ก็ยังอยากรู้  >> Click <<
                3. บทความเรื่อง ขอติดค้างไว้ก่อน >> Click <<
                4. บทความเรื่อง น้ำตาลไม่หวาน >> Click <<
                5. บทความเรื่อง ขอไปใช้ในศาล >> Click <<

[14/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                เรื่อง THAILAND e-COMMERCE WEEK 2019 PARK
รวมพลัง YOUNG TALENT เพื่อ SMEs GO ONLINE ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดูเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

[24/11/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 >>ดาวน์โหลด<<

[07/12/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   เรื่อง รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ
องค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  >> คลิกที่นี่ <<  
หรือ www.lbtech.ac.th

[5/11/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

              เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


[09/10/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์หนังสือ 'ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร' ผ่านทาง QR Code  ทั้งรูปแบบของ E-book และ PDF File
                   
หรือเว็บไซต์ e-bookhttp://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/#p=1
pdf filehttp://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

[13/09/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ปฎิทินแจ้งนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

[03/09/61]  สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ **Logbook Teacher** 
[16/8/61]  แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ 2561 >> ดาวน์โหลด << 

[06/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

                   สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากร
                   ทางการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่!!


[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แบบรายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

                        >>> ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม <<<


22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                      วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                          UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                         Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   

[27/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
               และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[18/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[15/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                     
User: หมายเลขบัตรประชาชน
                      Password: 5140100024840
               ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 

[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglishเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ตชือApplication EchoEnglishหรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   

[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 
[13/09/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

  เรื่อง ปฎิทินแจ้งนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561


[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคน ขณะนี้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                       UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                       Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขบัตรประชาชน)

[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา เข้าระบบทั้ง Username และ Password

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชน


กิจกรรมวิทยาลัยฯ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-02-15 20:14:31 31 0 Approve
โครงการสัมมนา เรื่อง 'อนุรักษ์ขนมไทยโบราณ สู่ยุค ๔.๐'
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-02-11 16:09:24 28 0 Approve
วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับครูสัมพันธ์ หลงพิมาย และนายก่อเกื้อ ดีวัฒนานุกูล นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัล 'ชนะเลิศ' ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับชาติ ครั้งที่ 28 'ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair Bartender'
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-02-04 20:40:17 53 0 Approve
วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดี กับครูณัฐวัฒน์ รุมรัตนะ และนางกัญญ์กุลณัช โพธิสารพงษ์กุล ได้รับรางวัล 'ชนะเลิศ' ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 28 'ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม'
เมื่อ : 2019-02-04 20:03:36 47 0 ข่าวสาร Approve
กิจกรรมอาชีวอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 2019-02-04 19:54:28 53 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2201 2001 วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ครูณฤดี สว่างกิจ
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-20 17:40:20 336 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2201 2004 วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ครูอรรถกร จันทรตรี
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-18 15:48:27 308 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2204 2103 วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-18 15:36:58 266 0
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
เมื่อ : 2014-08-20 16:54:20 2772 0 บทความ
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
เมื่อ : 2014-08-20 16:49:35 3067 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวจากสำนักอำนวยการ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์


ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/61
• ตารางสอน 1/61
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/61
• ตารางเรียน 1/61
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• แบบประเมินผลกิจกรรมในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ
• ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกงาน
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ
• ใบปะหน้าการเบิกค่าตอบแทนการสอนพิเศษเกินภาระงาน(ครูผู้สอน)
• แบบเบิกค่าสอน(ครูผู้สอน)
• ใบสรุปเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ(ครูผู้สอน)
• แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ61
• แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม
• ใบยืมคืนสิ่งของและอุปกรณ์งานอาคารสถานที่

• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(แผนกวิชา)
• Sar(งาน)
• Sar ปี 57
• Sar ปี 58
• Sar ปี 59

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

สถิติ
เยี่ยมชม
3823341  RSS Breaking news

หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 0.85 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,394.9 ล้านบาท
   บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้า ดัชนีเปิดที่ 1,646.23 จุด เพิ่มขึ้น 0.85 จุด มูลค่าการซื้อขาย 3,394.9 ล้านบาท


ผบ.ทบ.เป็นประธานประเมินผลทดสอบร่างกาย ผบ.ระดับสูง ครั้งที่ 1
   พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก หรือ ผบ.ทบ. เป็นประธานจัดการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ตามนโยบาย   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงที่สวนธนบุรีรมย์ และตลาดใหญ่ทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ 61 เพื่อช่วย นายสาทร ม่วงศิริ ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 12 พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที

RSS VEC NEWS

กมว.คุรุสภา เปิดทาง สอศ. สอบบรรจุครูไม่มีใบวิชาชีพได้ 98 สาขา
   


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   


การเปิดเผยรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะ์ผลกระทบที่อาจเกิดจาก ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ฉบับนี้
   


หลักเกณฑ์ในการตรบวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
   


การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เเก้ไขเพิ่มเติม...2104
   AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.164098 sec.