วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

กิจกรรม

 

[18/10/62] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

               ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

              ณ ห้องประชุมอโยธยา   


[23/09/62] บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
             ของราชการ พ.ศ.2540  จำนวน 5 เรื่อง  
                 1. บทความเรื่อง ขอดูคะแนนโหวตให้ออก
                 2. บทความเรื่อง อาหารกลางวันของหนู
                 3. บทความเรื่อง งานใหญ่ คุมให้ดีนะ
                 4. บทความเรื่อง อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ
                 5. บทความเรื่อง ลูกผมเรียนเก่ง


 [18/09/62] แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1/62 

 ปวช.1 - 3 ทุกแผนกวิชา        ปวส.คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจงานประดิษฐ์)

 ปวส.อาหาร (ทวิภาคี)        ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ปวส.การตลาด (ทวิภาคี)    ปวส.การจัดการทั่วไป,การบัญชี 

 ปวส.การท่องเที่ยว,การโรงแรม (ทวิภาคี)

 ปวส.การตลาด (ทวิภาคี)    ปวส.การบัญชี  

 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การจัดการทั่วไป,คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจงานประดิษฐ์)

 ปวส.การโรงแรม (ทวิภาคี)    ปวส.อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)   


[30/08/62]  แจ้งการเข้าใช้ระบบ  ศธ.02 ออนไลน์  สำหรับครูผู้สอน         
                  
ชื่อผู้ใช้งาน :  xxxxxxxxxxxxx  (เลขประชาชน 13 หลัก)
                 รหัสผ่าน :  12345678  (ค่าเริ่มต้น)
 *หมายเหตุ รหัสผ่านผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้


[26/08/62]  ปฏิทินงานฝ่ายวิชาการ 


[05/07/62]  แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ 2563 >>ดาวน์โหลด<< 


[04/07/62]  แจ้งครูผู้สอนทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารบันทึกหลังการสอน ได้ที่นี่ 
                   
บันทึกหลังการสอน  >>ดาวน์โหลด<<


[13/06/62]  คู่มือการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
                    สำหรับครูผู้สอน  >>ดาวน์โหลด<<   ลิงค์ : http://std2018.vec.go.th


[20/03/62]  ตัวอย่างแบบฟอร์ม การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
                     1. Sar บุคคล >>ดาวน์โหลด<<
                       
2. Sar แผนกวิชา >>ดาวน์โหลด<<
                       
3. Sar งาน  >>ดาวน์โหลด<<


[06/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่!!


22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                      วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                         UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                         Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   


[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 

 

[18/08/62] แบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1/62 

 ปวช.1 - 3 ทุกแผนกวิชา        ปวส.คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจงานประดิษฐ์)

 ปวส.อาหาร (ทวิภาคี)        ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ปวส.การตลาด (ทวิภาคี)    ปวส.การจัดการทั่วไป,การบัญชี 

 ปวส.การท่องเที่ยว,การโรงแรม (ทวิภาคี)

 ปวส.การตลาด (ทวิภาคี)    ปวส.การบัญชี  

 ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การจัดการทั่วไป,คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจงานประดิษฐ์)

 ปวส.การโรงแรม (ทวิภาคี)    ปวส.อาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)   

[29/05/62]  เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยฯ ด้วย
                    UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                    Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขบัตรประชาชน)


[16/10/60] แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                 สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 


[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  
ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชน

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติเยี่ยมชม

4056909