ประชุมการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcome - Based Education : OBE)

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษพระนครศรีอยุธยา โดย นางรื่นฤดี  สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นายสัมพันธ์ หลงพิมาย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการโรงแรม นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม และนายเบญจพล หิรัญ หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcome - Based Education : OBE) การวิเคราะห์หลักการ ข้อมูลทางสถิติ ปรับปรุงโครงสร้าง และการยกร่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


AVC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ