Activity


ศูนย์ที่ 1 
เทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน  - 30 มิถุนายน 2556
วัตถุประสงค์
             เพื่อยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้าง การพัฒนาสุขภาพอนามัยและการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  ส่งเสริมอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 ศูนย์ที่1 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่าน องอาจ วชิรพงศ์ สมาชิกผู้แทนราษฎร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกล่าวเปิดงาน


StatisticCounter

10442

New Article

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2562
Create by : AVC
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Create by : AVC
กิจกรรม 'สภากาแฟ' แบบไม่เป็นทางการ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
Create by : AVC
งานร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพัน
Create by : AVC
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Create by : AVC
โครงการค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ประจำปี 2562
Create by : AVC
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเปิดประตูสู่การเป็นครูและโค้ช ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของการอาชีวศึกษาไทย
Create by : AVC
รองสมพิศ โยมาและครูสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์เข้ารับโล่ห์สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระดับดีเด่น
Create by : AVC
มุทิตาจิต แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
Create by : AVC
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมระดับภาค ภาคกลาง
Create by : AVC