วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา


Ayutthaya

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

Activity

 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2567  

รายละเอียด   ดาวน์โหลดใบสมัคร 
หนังสือรับรองความประพฤติ

 


 

รายละเอียดเพิ่มเติม


 


🎉ขอแสดงความยินดีกับทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่ได้รับรางวัลรองชนะการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย
ทักษะการประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย ระดับภาค ภาคกลาง🎉


 


 

 

ขอแสดงความยินดี🎉 กับนายวรพล จงเสริมกลาง 👨‍🎓 นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม ❤️ 
ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพนักศึกษา 🏢 
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี พ.ศ. 2566


 ขอแสดงความยินดี🎉 กับนายอมีรุดดีน อนุรักษ์👨‍🎓 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 🧑‍🍳❤ 
ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 🏢 
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี พ.ศ. 2566


 

ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

StatisticCounter

5679113