AVC-KM Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.thAyutthaya• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

Activity[18/04/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   เรื่อง โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการจำนวน 2 ศูนย์ 
ศูนย์ที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
     ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2561 
  ศูนย์ที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561


[10/04/61] ประกาศงานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 

เรื่อง กำหนดการซ่อมกิจกรรมกรณีพิเศษ (ปวช.3, ปวส.2)

1. ดำเนินการทำบันทึกข้อความขอซ่อมกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ
2. ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมตามวันที่กำหนด คือวันที่ 11 เมษายน และ
วันที่ 17 เมษายน 2561 โดย
    2.1 รับแบบฟอร์มบันทึกข้อความและใบคำร้องขอซ่อมกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
    2.2 ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมที่งานการเงิน
                    2.3 รอฟังคำชี้แจงโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

*หมายเหตุ : ขอให้นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการตามวันที่กำหนดและขั้นตอนต่างๆโดยเคร่งครัด

 


[5/04/61]  ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่2)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                  - สาขาวิชาการบัญชี         - สาขาวิชาการออกแบบ
                   - สาขาวิชาการตลาด         - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                  - สาขาวิชาการเลขานุการ - สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
                    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขาวิชาการโรงแรม
                  - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก     - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                    - สาขาวิชาการบัญชี          - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                   - สาขาวิชาการตลาด - สาขาวิชาการโรงแรม
                    - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 


[15/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561 
                 นักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ และ 
                นำใบแจ้งการชำระเงินไปจ่ายเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
                การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 6 พ.ค. 61
                และนำใบชำระเงินมาลงทะเบียนกับวิทยาลัยฯ ในวันที่ 7 พ.ค. 61
                  - ปวช.2,3 ทุกแผนกวิชา         - ปวส.2 การตลาด(ทวิภาคี)
                  - ปวส.2 การจัดการทั่วไป        - ปวส.2 การโรงแรม
                  - ปวส.2 อาหาร(ทวิภาคี)         - ปวส.2 การบัญชี,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

[12/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

  เรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จัดหา
สถานพยาบาล
เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบริษัทประกันอุบัติเหตุ
ของนักเรียน นักศึกษา ยื่นเอกสารที่งานพัสดุ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561


[06/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
 สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่!!

[05/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
  เรื่อง ตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 
        ดาวน์โหลดตารางเรียน ระดับปวช.  ระดับปวส.  ปรับพื้นฐานระดับปวส.

[21/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เรื่อง ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับสมัครระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2561
>>>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<<<

[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แบบรายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
>>> ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม <<<

[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง ปฎิทินการปฎิบัติงาน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2561

[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แจ้งนักศึกษาออกฝึกงานเทอม 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดปฐมนิเทศในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมพุทไธศวรรย์

[16/02/61] ประกาศงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
                เรื่องกำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียด
                1. วันซ้อม วันอังคารที่ 27 มี.ค. 61
                    - 07.30 - 08.00 น.   ลงทะเบียนรายงานตัว
                    - 08.00 เป็นต้นไป    ซ้อมรับประกาศนียบัตร
                2. วันรับประกาศนียบัตร  วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61
                    - 07.30 - 08.00 น.   ลงทะเบียนรายงานตัว
                    - 10.00 - 12.00 น.   พิธีรับประกาศนียบัตร
                    - 18.00 - 22.00 น.   งานแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา
                        <<<ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์>>>

[16/02/61] ประกาศงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
                เรื่อง กำหนดการซ่อมกิจกรรม  ดาวน์โหลดรายละเอียด
                1. นักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 
                     - ประชุมชี้แจงนักเรียน นักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 15.30 น.
                     - 17 - 18 ก.พ. 61 จิตอาสา ณ วัดใกล้บ้าน
                     - 19 - 23 ก.พ. 61 จิตอาสาภายในวิทยาลัยฯ
                2. การซ่อมกิจกรรม ภาคฤดูร้อน
                     - ประกาศผลกิจกรรม วันพุธที่ 28 ก.พ. 61 
                     - ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม วันที่ 28 ก.พ. 61 เวลา 10.00 - 15.30 น.
                       และวันที่ 2 มี.ค. 61 เวลา 08.00 - 10.30 น.
                     - ประชุมชี้แจงรายละเอียด วันที่ 2 ม.ค. 61 เวลา 12.00 น.
                       ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์  
[15/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
[22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
                เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเรียนแอพพลิเคชั่น EchoVE 
               1. สามารถดาวห์โหลดแอพพลิเคชั่น 'EchoVE' โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่
                  Android และ ios
               2. ดาวห์โหลดคู่มือการใช้งานเอกสารประกอบการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา 
               3. กำหนด Username และ Password     

[22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                      วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                          UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                         Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   

[27/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
               และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[18/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[15/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
[20/11/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการ-
                เปิดเผยข้อมูลข่ายสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                พ.ศ.2540 มีทั้งหมด 5 บทความ ได้แก่ 1.ทำเอาตกใจ 2.อยากไป แต่ไม่ได้ไป 
                3. รู้สิทธิของตนเอง 4. ผมทำถูกต้องแล้ว 5.บริษัทกำจัดหนี้ 
                อ่านบทความได้ที่ลิงค์ : บทความ 

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                      User: หมายเลขบัตรประชาชน
                      Password: 5140100024840
               ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[26/05/60]  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการใหม่ 

[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php

[05/08/59]  แบบฟอร์มโครงการใหม่ ดาวน์โหลด    

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglishเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ตชือApplication EchoEnglishหรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   

[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 

[15/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                เรื่อง ใบแจ้งการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1/2561 
                 นักเรียน นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ และ 
                นำใบแจ้งการชำระเงินไปจ่ายเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
                การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 6 พ.ค. 61 
                และนำใบชำระเงินมาลงทะเบียนกับวิทยาลัยฯ ในวันที่ 7 พ.ค. 61
                  - ปวช.2,3 ทุกแผนกวิชา         - ปวส.2 การตลาด(ทวิภาคี)
                  - ปวส.2 การจัดการทั่วไป        - ปวส.2 การโรงแรม
                  - ปวส.2 อาหาร(ทวิภาคี)         - ปวส.2 การบัญชี,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
  เรื่อง แจ้งนักศึกษาออกฝึกงานเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดปฐมนิเทศในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. 
  ณ หอประชุมพุทไธศวรรย์

[31/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/รายวิชาปรับพื้นฐาน 2560 ประจำปีการศึกษา 2560
[31/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง กำหนดการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคน ขณะนี้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                       UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                       Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
[19/10/60] แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 
                นักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการที่
                ฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการได้ที่
                ลิ้งค์ : ข้อมูลสถานประกอบการ

[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา เข้าระบบทั้ง Username และ Password

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชน


กิจกรรมวิทยาลัยฯ
รองฯพิเชษฐ์ หาดี และกลุ่มพิธี เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
ข่าวสาร
Create : 2018-04-05 21:03:26 67 0 Approve
ท่านรองฯ ภัทรวรรณ ตันสกุล ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 ริมคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ
ข่าวสาร
Create : 2018-04-05 20:58:27 24 0 Approve
ท่านรองฯพิเชษฐ์ หาดี และอ.สุภาภรณ์ อ.อรรถกร อ.อุษณิษา อ.สัมพันธ์ ร่วมโครงการสร้างพลังบัณฑิตอาชีวศึกษาสู่อนาคต ณ เดอะไพน์ ปทุมธานี
ข่าวสาร
Create : 2018-04-05 20:49:52 29 0 Approve
รองฯภัทรวรรณ ตันสกุล คณะครู และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี 'วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยุ่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน '
Create : 2018-04-05 20:41:35 25 0 ข่าวสาร Approve
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ATC แนะแนวการศึกษา ภาษาญี่ปุ่นและฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 3 ปี
Create : 2018-04-05 20:29:16 21 0 ข่าวสาร Approve

more


Article
Search 
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
บทความ
Create : 2014-08-20 16:54:20 2415 0
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
บทความ
Create : 2014-08-20 16:49:35 2743 0
มาดูเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า กัน!
บทความ
Create : 2014-06-05 04:12:59 1954 0
ผงชูรสไม่มีสารอันตรายอย่างที่คิด
Create : 2014-05-27 06:53:27 2318 0 บทความ
ทำไมเสียงเพลงจึงทำให้แก้วแตกได้
Create : 2014-05-27 06:45:02 1915 0 บทความ

more


ข่าวจากสำนักอำนวยการ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/57
• ตารางสอน 1/57
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/57
• ตารางเรียน 1/57
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• แบบประเมินผลกิจกรรมในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ
• ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกงาน
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ

• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(แผนกวิชา)
• Sar(งาน)
• Sar ปี 57
• Sar ปี 58
• Sar ปี 59

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

Statistic
Counter
3632037  RSS Breaking news

รมว.พณ.เตรียมหารือทูตฟิลิปปินส์หนุนการค้า-ลงทุน 2 ปท.
   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการเข้าหารือกับเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย ในวันพรุ่งนี้ (23 เม.ย.) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการ เทคโนโลยี


ออมสินคาด ศก.ไทยไตรมาสแรกปี 61 โต 4.0%
   นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน คาดการณ์เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 4.0 พร้อมคาดการณ์ว่า ทั้งปีมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็นผลดีจากภาคการส่งอ


เครือข่ายวันคุ้มครองโลกประกาศแนวคิดปี 61 "End Plastic Pollution"
   นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) โดยเครือข่ายวันคุ้มครองโลก ได้ประกาศแนวคิดวันคุ้มครองโลกปีนี้ว่า

RSS VEC NEWS

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Education ICT Forum 2018
   


กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมกิจจกรรมได้แล้วที่นี่
   


ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสื่อต่างๆ
   


การแก้ไขพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อรับรองหลักสูตร ปตอ.
   


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงบริการข้อมูลท่องเที่ยว
   AVC-KM-Social Network © 2011

Development
Generated 1.198240 sec.