AVC-KM Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.thAyutthaya• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

Activity[16/02/61] ประกาศงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
                เรื่องกำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียด
                1. วันซ้อม วันอังคารที่ 27 มี.ค. 61
                    - 07.30 - 08.00 น.   ลงทะเบียนรายงานตัว
                    - 08.00 เป็นต้นไป    ซ้อมรับประกาศนียบัตร
                2. วันรับประกาศนียบัตร  วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61
                    - 07.30 - 08.00 น.   ลงทะเบียนรายงานตัว
                    - 10.00 - 12.00 น.   พิธีรับประกาศนียบัตร
                    - 18.00 - 22.00 น.   งานแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา
                        <<<ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์>>>


[16/02/61] ประกาศงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
                เรื่อง กำหนดการซ่อมกิจกรรม  ดาวน์โหลดรายละเอียด
                1. นักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 
                     - ประชุมชี้แจงนักเรียน นักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 15.30 น.
                     - 17 - 18 ก.พ. 61 จิตอาสา ณ วัดใกล้บ้าน
                     - 19 - 23 ก.พ. 61 จิตอาสาภายในวิทยาลัยฯ
                2. การซ่อมกิจกรรม ภาคฤดูร้อน
                     - ประกาศผลกิจกรรม วันพุธที่ 28 ก.พ. 61 
                     - ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม วันที่ 28 ก.พ. 61 เวลา 10.00 - 15.30 น.
                       และวันที่ 8 มี.ค. 61 เวลา 08.00 - 10.30 น.
                     - ประชุมชี้แจงรายละเอียด วันที่ 2 ม.ค. 61 เวลา 12.00 น.
                       ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์  
[15/02/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครในระดับ
                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                รับสมัครระหว่างวันที่ 22 มกราคม -23 กุมภาพันธ์ 2561
                           >>>>>>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<<<<<
[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
                เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเรียนแอพพลิเคชั่น EchoVE 
               1. สามารถดาวห์โหลดแอพพลิเคชั่น 'EchoVE' โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่
                  Android และ ios
               2. ดาวห์โหลดคู่มือการใช้งานเอกสารประกอบการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา 
               3. กำหนด Username และ Password     

[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                 วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                 UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                 Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   

[27/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
               และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[18/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[15/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
[20/11/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการ-
                เปิดเผยข้อมูลข่ายสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                พ.ศ.2540 มีทั้งหมด 5 บทความ ได้แก่ 1.ทำเอาตกใจ 2.อยากไป แต่ไม่ได้ไป 
                3. รู้สิทธิของตนเอง 4. ผมทำถูกต้องแล้ว 5.บริษัทกำจัดหนี้ 
                อ่านบทความได้ที่ลิงค์ : บทความ 

[09/11/60] ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
                ทักษะพื้นฐาน ในงานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พ.ย. 60 
                ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                      User: หมายเลขบัตรประชาชน
                      5140100024840
               ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[26/05/60]  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการใหม่ 

[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php

[05/08/59]  แบบฟอร์มโครงการใหม่ ดาวน์โหลด    

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglishเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ตชือApplication EchoEnglishหรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   

[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 

[28/03/59]  รายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเอง (SAR) 
                  ดาวน์โหลด ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา
[31/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/รายวิชาปรับพื้นฐาน 2560 ประจำปีการศึกษา 2560
[31/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง กำหนดการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคน ขณะนี้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                       UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                       Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
[19/10/60] แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 
                นักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการที่
                ฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการได้ที่
                ลิ้งค์ : ข้อมูลสถานประกอบการ

[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา เข้าระบบทั้ง Username และ Password

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชนกิจกรรมวิทยาลัยฯ
ท่านรองสุภาณี แสงอินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวสาร
Create : 2018-01-19 20:49:09 56 0 Approve
ท่านรองฯ พิเชษฐ์ หาดี และกลุ่มพิธี ร่วมพิธีสวดพาหุงมหากาและพิธีเปิดงานวันยุทธหัตถีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสาร
Create : 2018-01-18 17:42:32 78 0 Approve
ท่านรองฯ สุภาณี แสงอินทร์ พร้อมคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสาร
Create : 2018-01-17 17:04:12 36 0 Approve
วอศ.พระนครศรีอยุธยา นำทีมโดยท่านรองฯภัทรวรรณ ตันสกุล หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน พร้อมด้วยตัวแทนครูออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ณโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
Create : 2018-01-17 17:01:26 43 0 ข่าวสาร Approve
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ ตัวแทนจากธนาคาร ธกส. มอบทุนให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.
Create : 2018-01-17 16:54:28 51 0 ข่าวสาร Approve

more


Article
Search 
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
บทความ
Create : 2014-08-20 16:54:20 2334 0
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
บทความ
Create : 2014-08-20 16:49:35 2661 0
มาดูเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า กัน!
บทความ
Create : 2014-06-05 04:12:59 1875 0
ผงชูรสไม่มีสารอันตรายอย่างที่คิด
Create : 2014-05-27 06:53:27 2200 0 บทความ
ทำไมเสียงเพลงจึงทำให้แก้วแตกได้
Create : 2014-05-27 06:45:02 1832 0 บทความ

more


ข่าวจากสำนักอำนวยการ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/57
• ตารางสอน 1/57
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/57
• ตารางเรียน 1/57
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• แบบประเมินผลกิจกรรมในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ
• ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกงาน
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ
• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี56
• แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปี55

• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี 57,58
• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี56
• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(สำหรับงาน)
• Sar(แผนกวิชา)

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

Statistic
Counter
3587960  RSS Breaking news

ปลัด ทส.คาดพรุ่งนี้ คุณภาพอากาศในกรุงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
   นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระบุว่า ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง และคาดว่า วันพรุ่งนี้ (18 ก.พ.) คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ เนื่องจากวันหยุดปริมาณรถยนต์ในถนนลดลง ประกอบกับรายงานของกรมอุตุ


กฟผ.เตรียมพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ 22 ก.พ.นี้
   นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ.วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการพิจารณารายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ แทน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการฯ คนป


ปศุสัตว์สมุทรปราการตรวจสอบนมในบางพลี หลัง นร.ดื่มแล้วท้องเสีย
   นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ที่โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดบางพลี

RSS VEC NEWS

กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
   


ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
   


เผยแพร่สาระสัญญาณประชาคมให้ข้าราชการได้รับรู้และเข้าใจร่วมกัน
   


ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 จำนวน 5 เรื่อง
   


เร่งเดินหน้าเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแบบใหม่ รมว.ศึกษาธิการ แจง ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบความก้าวหน้าปรับเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยรูปแบบใหม่ ยัน เสร็จทันพร้อมใช้สอบครูผู้ช่วยในปี 61 แน่นอน
   AVC-KM-Social Network © 2011

Development
Generated 1.201286 sec.