AVC-KM หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.th


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2561
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน
• แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กิจกรรม

[07/12/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   เรื่อง รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ
องค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  >> คลิกที่นี่ <<  
หรือ www.lbtech.ac.th

[20/11/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   เรื่อง สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1/2562  >>ดาวน์โหลดรายละเอียด<< 

[20/11/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2019  >>ดาวน์โหลดรายละเอียด<< 

[15/11/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
              เรื่อง การประเมินตนเอง และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์
   *****ให้ครูสายงานการสอนทุกคนดำเนินการประเมินตนเองพร้อมจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคล (ID Plan) ผ่านระบบ
            ฐานข้อมูลออนไลน์แทนการใช้แบบฟอร์มเดิมที่สำนักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษากำหนดให้แล้วเสร็จภายใน
            วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561********
            ครูทุกท่านลงทะเบียนที่เว็บไซต์   www.r-idplan.net

[13/11/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

               เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

        - แบบฟรอม์สรุปรายชื่อโควตา  >> คลิก << 

[5/11/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

              เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


[2/11/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
       เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
       ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทไธสวรรย์ 

[24/10/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
       เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตำแหน่ง นักการภารโรง)

[18/10/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง)

[09/10/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์หนังสือ 'ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร' ผ่านทาง QR Code  ทั้งรูปแบบของ E-book และ PDF File
                   
หรือเว็บไซต์ e-bookhttp://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/#p=1
pdf filehttp://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

[13/09/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ปฎิทินแจ้งนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

[03/09/61]  สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ **Logbook Teacher** 
[16/8/61]  แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ 2561 >> ดาวน์โหลด << 

[06/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

                   สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากร
                   ทางการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่!!


[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แบบรายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

                        >>> ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม <<<


[22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

                เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเรียนแอพพลิเคชั่น EchoVE 

               1. สามารถดาวห์โหลดแอพพลิเคชั่น 'EchoVE' โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ 
                  Android และ ios
               2. ดาวห์โหลดคู่มือการใช้งานเอกสารประกอบการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา 
               3. กำหนด Username และ Password      


[22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                      วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                          UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                         Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   

[27/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
               และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[18/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[15/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                     
User: หมายเลขบัตรประชาชน
                      Password: 5140100024840
               ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 

[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglishเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ตชือApplication EchoEnglishหรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   

[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 
[13/09/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

  เรื่อง ปฎิทินแจ้งนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคน ขณะนี้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                       UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                       Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขบัตรประชาชน)

[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา เข้าระบบทั้ง Username และ Password

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชน


กิจกรรมวิทยาลัยฯ
กลุ่มพิธีนำโดยครูจุฑารัตน์ วันละมุน หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-06 16:33:07 22 0 Approve
นางสาวภัทรวรรณ ตันสกุล รองผู้อำนวยการฯ พร้อมกลุ่มพิธี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๙
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-06 16:21:29 25 0 Approve
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-06 16:16:26 18 0 Approve
พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
เมื่อ : 2018-12-03 19:36:54 35 0 ข่าวสาร Approve
โครงการสืบสานหัตถกรรมไทย กระทงลดโลกร้อน จากวัสดุธรรมชาติ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง
เมื่อ : 2018-11-22 21:52:40 57 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2201 2001 วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ครูณฤดี สว่างกิจ
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-20 17:40:20 261 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2201 2004 วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ครูอรรถกร จันทรตรี
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-18 15:48:27 229 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2204 2103 วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-18 15:36:58 192 0
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
เมื่อ : 2014-08-20 16:54:20 2700 0 บทความ
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
เมื่อ : 2014-08-20 16:49:35 2984 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวจากสำนักอำนวยการ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์


ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/61
• ตารางสอน 1/61
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/61
• ตารางเรียน 1/61
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• แบบประเมินผลกิจกรรมในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ
• ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกงาน
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ
• ใบปะหน้าการเบิกค่าตอบแทนการสอนพิเศษเกินภาระงาน(ครูผู้สอน)
• แบบเบิกค่าสอน(ครูผู้สอน)
• ใบสรุปเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ(ครูผู้สอน)
• แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ61
• แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม
• ใบยืมคืนสิ่งของและอุปกรณ์งานอาคารสถานที่

• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(แผนกวิชา)
• Sar(งาน)
• Sar ปี 57
• Sar ปี 58
• Sar ปี 59

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

สถิติ
เยี่ยมชม
3773975  RSS Breaking news

กสทช.แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดประมูลคลื่น 700MHz
   นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย1.คณะทำง


ฝรั่งเศสประกาศยกระดับเตือนภัยก่อการร้ายสู่ขั้นสูงสุด
   สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีส ฝรั่งเศส ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ตามที่เมื่อคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้เกิดเหตุกราดยิงที่บริเวณตลาดคริสต์มาส เมืองสตราสบูร์ก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย แ


ฝากขัง ด.ต.ยิง นทท.ฝรั่งเศสดับส่งเข้าเรือนจำ
   พนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี ควบคุมตัว ด.ต. กันตพงษ์ ฮวดศรี อายุ 49 ปี ผบ.หมู่ ป.สน.ลุมพินี ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ฯ ,พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มายื่นคำร้องฝากขังต่อ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ครั้งแรกเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 12

RSS VEC NEWS

ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน ภายใต้กิจกรรม
   


ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
   


รมว.ศึกษาธิการ ถก สกอ.สั่งเพิกถอนมาตราที่เป็นปัญหาในร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา
   


วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมการสอนของครู ผลงานด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในโครงการ Fin.ดี We Can Do.
   


การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2018
   AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.933921 sec.