AVC-KM หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.th


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กิจกรรม[8/5/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

             เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
             พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการ-
             เปิดเผยข้อมูลข่ายสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
             พ.ศ.2540 มีทั้งหมด 5 บทความ ได้แก่
1. ฉันยังไม่อนุญาต
2. ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร 
              3. อยากรู้ว่ามีกี่คน
4. ดูอย่างเดียวนะ
5. ขอมากเกินไปหรือเปล่า

[06/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

 สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่!!

[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เรื่อง แบบรายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

>>> ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม <<<

[22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
                เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเรียนแอพพลิเคชั่น EchoVE 
               1. สามารถดาวห์โหลดแอพพลิเคชั่น 'EchoVE' โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่
                  Android และ ios
               2. ดาวห์โหลดคู่มือการใช้งานเอกสารประกอบการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา 
               3. กำหนด Username และ Password     

[22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                      วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                          UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                         Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   

[27/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
               และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[18/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[15/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                      User: หมายเลขบัตรประชาชน
                      Password: 5140100024840
               ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[26/05/60]  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการใหม่ 

[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php

[05/08/59]  แบบฟอร์มโครงการใหม่ ดาวน์โหลด    

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglishเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ตชือApplication EchoEnglishหรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   

[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 

[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคน ขณะนี้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                       UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                       Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
[19/10/60] แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 
                นักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการที่
                ฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการได้ที่
                ลิ้งค์ : ข้อมูลสถานประกอบการ

[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา เข้าระบบทั้ง Username และ Password

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชน


กิจกรรมวิทยาลัยฯ
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยงานวางแผนและงบประมาณ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-18 20:07:08 24 0 Approve
โครงการค่ายอบรมคุณธรรมนำความรู้สู่สถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-18 19:56:58 30 0 Approve
วันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2561
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-05-10 19:03:05 100 0 Approve
รองฯพิเชษฐ์ หาดี และกลุ่มพิธี เข้าร่วมพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
เมื่อ : 2018-04-05 21:03:26 157 0 ข่าวสาร Approve
ท่านรองฯ ภัทรวรรณ ตันสกุล ร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 ริมคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ
เมื่อ : 2018-04-05 20:58:27 52 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
บทความ
เมื่อ : 2014-08-20 16:54:20 2442 0
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
บทความ
เมื่อ : 2014-08-20 16:49:35 2770 0
มาดูเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า กัน!
บทความ
เมื่อ : 2014-06-05 04:12:59 1981 0
ผงชูรสไม่มีสารอันตรายอย่างที่คิด
เมื่อ : 2014-05-27 06:53:27 2364 0 บทความ
ทำไมเสียงเพลงจึงทำให้แก้วแตกได้
เมื่อ : 2014-05-27 06:45:02 1964 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวจากสำนักอำนวยการ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์


ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/57
• ตารางสอน 1/57
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/57
• ตารางเรียน 1/57
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• แบบประเมินผลกิจกรรมในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ
• ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกงาน
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ

• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(แผนกวิชา)
• Sar(งาน)
• Sar ปี 57
• Sar ปี 58
• Sar ปี 59

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

สถิติ
เยี่ยมชม
3648032  RSS Breaking news

พายุฝนพัดถล่ม-ฟ้าผ่าที่อังกฤษ ส่งผลเที่ยวบินยกเลิก-เลื่อนเพียบ
   โฆษกท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน สแตนสเตด เปิดเผยว่า เมื่อคืนวานนี้เกิดพายุฝนพัดถล่มและฟ้าผ่า ทำให้ระบบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินใช้การไม่ได้ชั่วระยะหนึ่งในช่วงเช้าวันอาทิตย์ ล่าสุดทีมงานวิศวกรสามารถกู้ระบบกลับคืนได้แล้ว แต่เที่ยวบินโดยสารเข้าออกสนา


สหรัฐฯ ยันมาตรการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาคงอยู่เหมือนเดิม
   สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่า มาตรการคว่ำบาตรต่อเวเนซุเอลายังคงอยู่เหมือนเดิม แม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะยอมปล่อยตัว นายโจชัว ฮอลต์ นักโทษชาวอเมริกัน พร้อมด้วยภรรยาชาวเวเนซุเอลาแล้วก็ตาม โดยให้เหตุผลว่า มาตรก


ปชช.ทยอยไปงาน Thailand Mobile EXPO วันสุดท้ายต่อเนื่อง
   บรรยากาศงานมหกรรมโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile EXPO 2018 วันสุดท้าย มีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อเนื่อง ซึ่งภายในงานจะได้พบกับโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

RSS VEC NEWS

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Education ICT Forum 2018
   


กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมกิจจกรรมได้แล้วที่นี่
   


ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือสื่อต่างๆ
   


การแก้ไขพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อรับรองหลักสูตร ปตอ.
   


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงบริการข้อมูลท่องเที่ยว
   AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.190875 sec.