AVC-KM หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.th


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2561
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2560
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน
• แบบประเมินตนเอง และแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กิจกรรม

[15/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   เรื่อง  กำหนดการส่งผลและซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 
        วันที่ 4-7 ก.พ. 62        - ครูส่งผลกิจกรรม ที่ห้องกิจกรรม
                วันที่ 25  ก.พ. 62         - ประกาศผลกิจกรรม
                วันที่ 18, 20 ก.พ. 62    - ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม
    เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-15.00 น. 
                                                  ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
                วันที่ 21 ก.พ. 62         - ปฐมนิเทศการซ่อมกิจกรรม 
                                                 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
  วันที่ 25-28 ก.พ. 62    - ซ่อมกิจกรรม (รายละเอียด และ การนัดหมาย 
                                                 จะแจ้งในวันปฐมนิเทศ)

[11/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2562
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รอบปกติ ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 -16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

[11/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ
ผู้สำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชา
ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมพุทไธศวรรย์

[08/02/62] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562  รอบที่ 2
1. รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     >>ดาวน์โหลด<<
2. รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     >>ดาวน์โหลด<<

[05/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอรอนงค์ นายออน นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง รองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

[01/02/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   เรื่อง  กำหนดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
        วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562       
    เวลา 08.00-09.00 น.  - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาวิทยาลัยฯ
    เวลา 09.00-16.30 น.  - ซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
             ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
    เวลา 07.30-08.30 น.  - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาวิทยาลัยฯ
    เวลา 09.00-16.30 น.  - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
     ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
    เวลา 16.30-17.30 น.  - ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแสดงความยินดี
      เวลา 17.30-21.00 น.  - งานแสดงความยินดี
 ** หมายเหตุ : Theme สีน้ำเงิน

[30/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ 'ศธ.จิตอาสาการรณรงค์
                 ลดการใช้พลาสติก' 
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬา
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

[30/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                   เรื่อง แจ้งครูที่ปรึกษาทุกท่าน ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

[29/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แจ้งครูที่ปรึกษาทุกท่าน ขอให้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการกิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอยู่อาศัยผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อลดปัญหานักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน พร้อมส่งเอกสารการเยี่ยมบ้าน และหลักฐานการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 11-14 มีนาคม 2562

[29/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
  เรื่อง  กำหนดการส่งผลและซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 
        วันที่ 4-7 ก.พ. 62        - ครูส่งผลกิจกรรม ที่ห้องกิจกรรม
                วันที่ 25  ก.พ. 62         - ประกาศผลกิจกรรม
                วันที่ 18, 20 ก.พ. 62    - ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม
 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-15.00 น.
                                                         ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
                วันที่ 21 ก.พ. 62         - ปฐมนิเทศการซ่อมกิจกรรม
                                                         เวลา 09.00-12.00 น.
                                                         ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์
วันที่ 25-28 ก.พ. 62    - ซ่อมกิจกรรม (รายละเอียด และ การนัดหมาย
                                                         จะแจ้งในวันปฐมนิเทศ)

[28/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 

[23/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[22/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. บทความเรื่อง ขอคืนเงิน  >> Click <<
                2. บทความเรื่อง ผมผิด  แต่ก็ยังอยากรู้  >> Click <<
                3. บทความเรื่อง ขอติดค้างไว้ก่อน >> Click <<
                4. บทความเรื่อง น้ำตาลไม่หวาน >> Click <<
                5. บทความเรื่อง ขอไปใช้ในศาล >> Click <<

[14/01/62] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                เรื่อง THAILAND e-COMMERCE WEEK 2019 PARK
รวมพลัง YOUNG TALENT เพื่อ SMEs GO ONLINE ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดูเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

[24/11/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 >>ดาวน์โหลด<<

[07/12/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
   เรื่อง รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ
องค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561  >> คลิกที่นี่ <<  
หรือ www.lbtech.ac.th

[5/11/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

              เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


[09/10/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์หนังสือ 'ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร' ผ่านทาง QR Code  ทั้งรูปแบบของ E-book และ PDF File
                   
หรือเว็บไซต์ e-bookhttp://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/#p=1
pdf filehttp://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

[13/09/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ปฎิทินแจ้งนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

[03/09/61]  สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ **Logbook Teacher** 
[16/8/61]  แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ 2561 >> ดาวน์โหลด << 

[06/03/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

                   สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากร
                   ทางการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่!!


[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แบบรายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560

                        >>> ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม <<<


22/01/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                      วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                          UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                         Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   

[27/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
               และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[18/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[15/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                     
User: หมายเลขบัตรประชาชน
                      Password: 5140100024840
               ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 

[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglishเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ตชือApplication EchoEnglishหรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   

[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 
[13/09/61] วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

  เรื่อง ปฎิทินแจ้งนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561


[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคน ขณะนี้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                       UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                       Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขบัตรประชาชน)

[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา เข้าระบบทั้ง Username และ Password

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชน


กิจกรรมวิทยาลัยฯ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษา ๒๕๖๑
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-02-15 20:14:31 31 0 Approve
โครงการสัมมนา เรื่อง 'อนุรักษ์ขนมไทยโบราณ สู่ยุค ๔.๐'
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-02-11 16:09:24 28 0 Approve
วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับครูสัมพันธ์ หลงพิมาย และนายก่อเกื้อ ดีวัฒนานุกูล นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัล 'ชนะเลิศ' ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับชาติ ครั้งที่ 28 'ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair Bartender'
ข่าวสาร
เมื่อ : 2019-02-04 20:40:17 53 0 Approve
วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดี กับครูณัฐวัฒน์ รุมรัตนะ และนางกัญญ์กุลณัช โพธิสารพงษ์กุล ได้รับรางวัล 'ชนะเลิศ' ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 28 'ทักษะตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม'
เมื่อ : 2019-02-04 20:03:36 47 0 ข่าวสาร Approve
กิจกรรมอาชีวอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อ : 2019-02-04 19:54:28 53 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2201 2001 วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ครูณฤดี สว่างกิจ
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-20 17:40:20 335 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2201 2004 วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น ครูอรรถกร จันทรตรี
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-18 15:48:27 307 0
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รหัสวิชา 2204 2103 วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ครูกอบกาญจน์ ป่านแก้ว
ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ : 2018-06-18 15:36:58 265 0
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
เมื่อ : 2014-08-20 16:54:20 2771 0 บทความ
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
เมื่อ : 2014-08-20 16:49:35 3066 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวจากสำนักอำนวยการ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์


ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/61
• ตารางสอน 1/61
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/61
• ตารางเรียน 1/61
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• แบบประเมินผลกิจกรรมในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ
• ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกงาน
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ
• ใบปะหน้าการเบิกค่าตอบแทนการสอนพิเศษเกินภาระงาน(ครูผู้สอน)
• แบบเบิกค่าสอน(ครูผู้สอน)
• ใบสรุปเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนพิเศษ(ครูผู้สอน)
• แบบฟอร์มโครงการสำหรับปีงบประมาณ61
• แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม
• ใบยืมคืนสิ่งของและอุปกรณ์งานอาคารสถานที่

• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(แผนกวิชา)
• Sar(งาน)
• Sar ปี 57
• Sar ปี 58
• Sar ปี 59

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

สถิติ
เยี่ยมชม
3823253  RSS Breaking news

นายกฯ พร้อมคณะบินไปตรวจราชการ จ.สุราษฎร์-กระบี่
   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเ


คนร้ายยิงใส่วัดเทพนิมิต จ.ปัตตานี ไร้เจ็บ-ตาย
   เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่วัดเทพนิมิต ม.5 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ประมาณ 10 นัด ทำให้หลังคากุฏิได้รับความเสียหายเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ได้กั้นที่เกิดเหตุ เพื่อนำกำลังเข้าตรวจสอบ


แผ่นดินไหวลำปาง 2.6 ริกเตอร์ ไม่มีรายงานความเสียหาย
   วันนี้ (21 ก.พ.) เมื่อเวลา 06.07 น. เกิดแผ่นดินไหวที่

RSS VEC NEWS

กมว.คุรุสภา เปิดทาง สอศ. สอบบรรจุครูไม่มีใบวิชาชีพได้ 98 สาขา
   


สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   


การเปิดเผยรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะ์ผลกระทบที่อาจเกิดจาก ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ฉบับนี้
   


หลักเกณฑ์ในการตรบวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
   


การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เเก้ไขเพิ่มเติม...2104
   AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.880159 sec.