AVC-KM หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา www.avc.ac.th


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ค 2 หมู่ 3 ถนนเดชาวุธ
ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-1211• วิสัยทัศน์
• อัตลักษณ์
• พันธกิจ
• คำขวัญ
• ปรัชญา
• วิทยาลัยในอุดมคติ
• สัญลักษณ์วิทยาลัยฯ
• สี,ดอกไม้ วิทยาลัยฯ
• รายนามผู้บริหาร

• ประวัติวิทยาลัยฯ
• ทำเนียบผู้บริหาร
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
• หลักสูตรที่เปิดสอน
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
• ข้อมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• แผนที่การเดินทาง

แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
• แนะนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การจัดการหลักสูตร
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รางวัลและผลงาน
• วิทยาลัยฯ
• ครู-บุคลากรทางการศึกษา
• นักเรียน-นักศึกษา

ข้อมูล 9 ด้าน(รายงานการประเมินตนเอง)
• ข้อมูล 9 ด้าน 2560
• ข้อมูล 9 ด้าน 2559
• ข้อมูล 9 ด้าน 2558
• ข้อมูล 9 ด้าน 2557

รายงานการประเมินตนเอง
• ปีการศึกษา 2559
• ปีการศึกษา 2558
• ปีการศึกษา 2557
• ปีการศึกษา 2556
• ปีการศึกษา 2555
• ปีการศึกษา 2554
• ปีการศึกษา 2553
• ปีการศึกษา 2552

แบบฟอร์มสำหรับ (ครู-อาจารย์)
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร ครูผู้สอน

แบบฟอร์มสำหรับ (เจ้าหน้าที่)

• สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
• งานวางแผนฯ
• งานประกันคุณภาพ
• งานความร่วมมือ
• งานวิจัยฯ
• งานศูนย์ข้อมูลฯ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
• งานพัสดุ
• งานบริหารทั่วไป
• งานบุคลากร
• งานประชาสัมพันธ์
• งานกิจกรรม
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• งานปกครอง
• งานครูที่ปรึกษา
• งานพัฒนาหลักสูตร
• งานวัดผลฯ
• งานทวิภาคี
• งานห้องสมุด
• งานทะเบียน
• งานอาคารสถานที่
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ประกอบธุรกิจ
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

กิจกรรม[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แบบรายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
      >>> ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม <<<


[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง ปฎิทินการปฎิบัติงาน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2561

[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แจ้งนักศึกษาออกฝึกงานเทอม 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดปฐมนิเทศในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมพุทไธศวรรย์

[16/02/61] ประกาศงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
                เรื่องกำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียด
                1. วันซ้อม วันอังคารที่ 27 มี.ค. 61
                    - 07.30 - 08.00 น.   ลงทะเบียนรายงานตัว
                    - 08.00 เป็นต้นไป    ซ้อมรับประกาศนียบัตร
                2. วันรับประกาศนียบัตร  วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 61
                    - 07.30 - 08.00 น.   ลงทะเบียนรายงานตัว
                    - 10.00 - 12.00 น.   พิธีรับประกาศนียบัตร
                    - 18.00 - 22.00 น.   งานแสดงความยินดี แก่นักเรียน นักศึกษา
                        <<<ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์>>>

[16/02/61] ประกาศงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
                เรื่อง กำหนดการซ่อมกิจกรรม  ดาวน์โหลดรายละเอียด
                1. นักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ่อมระหว่างภาคเรียนที่ 2/2560 
                     - ประชุมชี้แจงนักเรียน นักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 15.30 น.
                     - 17 - 18 ก.พ. 61 จิตอาสา ณ วัดใกล้บ้าน
                     - 19 - 23 ก.พ. 61 จิตอาสาภายในวิทยาลัยฯ
                2. การซ่อมกิจกรรม ภาคฤดูร้อน
                     - ประกาศผลกิจกรรม วันพุธที่ 28 ก.พ. 61 
                     - ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม วันที่ 28 ก.พ. 61 เวลา 10.00 - 15.30 น.
                       และวันที่ 8 มี.ค. 61 เวลา 08.00 - 10.30 น.
                     - ประชุมชี้แจงรายละเอียด วันที่ 2 ม.ค. 61 เวลา 12.00 น.
                       ณ ห้องประชุมพุทไธศวรรย์  
[15/02/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครในระดับ
                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                รับสมัครระหว่างวันที่ 22 มกราคม -23 กุมภาพันธ์ 2561
                           >>>>>>> คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด <<<<<<
[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
                เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเรียนแอพพลิเคชั่น EchoVE 
               1. สามารถดาวห์โหลดแอพพลิเคชั่น 'EchoVE' โหลดได้ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่
                  Android และ ios
               2. ดาวห์โหลดคู่มือการใช้งานเอกสารประกอบการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา 
               3. กำหนด Username และ Password     

[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ขณะนี้อินเตอร์เน็ต
                 วิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                 UserName : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
                 Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)   

[27/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
               และ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[18/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[15/12/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
               เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
[20/11/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการปฎิบัติหน้าที่ในการ-
                เปิดเผยข้อมูลข่ายสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                พ.ศ.2540 มีทั้งหมด 5 บทความ ได้แก่ 1.ทำเอาตกใจ 2.อยากไป แต่ไม่ได้ไป 
                3. รู้สิทธิของตนเอง 4. ผมทำถูกต้องแล้ว 5.บริษัทกำจัดหนี้ 
                อ่านบทความได้ที่ลิงค์ : บทความ 

[09/11/60] ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
                ทักษะพื้นฐาน ในงานการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พ.ย. 60 
                ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                      User: หมายเลขบัตรประชาชน
                      5140100024840
               ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[26/05/60]  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการใหม่ 

[05/08/59]  ขอความร่วมมือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรอกแบบสอบถามในรูปแบบ
                  อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การศึกษา
                  แนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ          
                  http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/datacsr.php

[05/08/59]  แบบฟอร์มโครงการใหม่ ดาวน์โหลด    

[14/06/59]  ประชาสัมพันธ์แจ้งครู บุคลากรทางการศึกษา ทราบ เรื่อง ดาวน์โหลด
                 แอพพลิเคชั่น EchoEnglishเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด
                 ผ่านทางมือถือ และแท็บเล็ตชือApplication EchoEnglishหรือดาวน์โหลดที่
                 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=44747&Key=news_act   

[03/06/59]  คู่มือการใช้งานระบบRMS2016 สำหรับบุคลากร ดาวน์โหลด 

[28/03/59]  รายงานการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเอง (SAR) 
                  ดาวน์โหลด ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา[20/02/61] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
  เรื่อง แจ้งนักศึกษาออกฝึกงานเทอม 1 ปีการศึกษา 2561 
  กำหนดปฐมนิเทศในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. 
  ณ หอประชุมพุทไธศวรรย์

[31/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน/รายวิชาปรับพื้นฐาน 2560 ประจำปีการศึกษา 2560
[31/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง กำหนดการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560

[22/01/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                 เรื่อง แจ้งนักเรียน นักศึกษาทุกคน ขณะนี้อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานตามปกติ วิธีเข้าระบบ ให้กรอก
                       UserName : xxxxxxxxxx (เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา)
                       Password : xxxxxxxxxxxxx (เลขประชาชน)
[19/10/60] แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน 
                นักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกงาน ให้กรอกข้อมูลสถานประกอบการที่
                ฝึกงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการได้ที่
                ลิ้งค์ : ข้อมูลสถานประกอบการ

[16/10/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                แจ้งนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายทุกแผนกวิชา ที่ทำเรื่องขอจบการศึกษา 
                สามารถเข้าใช้งาน V-Cop เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 
                ของนักเรียน นักศึกษา เข้าระบบทั้ง Username และ Password

[15/09/60] ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
                 แจ้งนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และปวส.1 ทุกแผนกวิชา
                 เข้าระบบ RMS เพื่อดูคะแนนเก็บและเกรด ให้เข้าระบบดังนี้
                 User: หมายเลขบัตรประชาชน
                 Password: 5140100024840
                 ***เมื่อเข้าใช้งานได้แล้วให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

[13/09/59]  แจังนักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าดูคะแนนเก็บในระบบ RMS 
                  ถ้านักเรียน นักศึกษา เข้าระบบไม่ได้ ให้
                  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ : รหัสประจำตัวนักเรียน
                                              รหัสผ่านคือ : เลขบัตรประชาชน

 กิจกรรมวิทยาลัยฯ
ท่านรองสุภาณี แสงอินทร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-19 20:49:09 66 0 Approve
ท่านรองฯ พิเชษฐ์ หาดี และกลุ่มพิธี ร่วมพิธีสวดพาหุงมหากาและพิธีเปิดงานวันยุทธหัตถีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-18 17:42:32 86 0 Approve
ท่านรองฯ สุภาณี แสงอินทร์ พร้อมคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-01-17 17:04:12 47 0 Approve
วอศ.พระนครศรีอยุธยา นำทีมโดยท่านรองฯภัทรวรรณ ตันสกุล หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน พร้อมด้วยตัวแทนครูออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ณโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
เมื่อ : 2018-01-17 17:01:26 49 0 ข่าวสาร Approve
นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ ตัวแทนจากธนาคาร ธกส. มอบทุนให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.
เมื่อ : 2018-01-17 16:54:28 56 0 ข่าวสาร Approve

ทั้งหมด


บทความ
ค้นหา 
คนไทยกับการติดการเป็นหนี้
บทความ
เมื่อ : 2014-08-20 16:54:20 2338 0
ฟันขาวง่ายๆได้หลายวิธี
บทความ
เมื่อ : 2014-08-20 16:49:35 2665 0
มาดูเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า กัน!
บทความ
เมื่อ : 2014-06-05 04:12:59 1876 0
ผงชูรสไม่มีสารอันตรายอย่างที่คิด
เมื่อ : 2014-05-27 06:53:27 2206 0 บทความ
ทำไมเสียงเพลงจึงทำให้แก้วแตกได้
เมื่อ : 2014-05-27 06:45:02 1835 0 บทความ

ทั้งหมด


ข่าวจากสำนักอำนวยการ นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
ระบบบริหารงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
MIS VEIC1

ลิงค์ที่น่าสนใจ
MIS VEIC1

• วอศ.พระนครศรีอยุธยา
• วท.พระนครศรีอยุธยา
• วช.พระนครศรีอยุธยา
• วก.ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วท.ยานยนต์พระนครศรีอยุธยา
• วษท.พระนครศรีอยุธยา
• วก.เสนา
• วก.มหาราช

• สารบรรณออนไลน์
• ตรวจสอบประวัติ
• ตารางสอน 2/57
• ตารางสอน 1/57
• ลิงค์โทรทัศน์ครู

• สมัคร V-Cop
• ตรวจสอบผลการเรียน
• ตารางเรียน 2/57
• ตารางเรียน 1/57
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ห้องเรียน ERP
• ลงเวลาเข้า-ออก

• ระเบียบการจัดการเรียนการสอน
• หนังสือรับรองการฝึกงาน
• แบบประเมินผลฝึกงาน(ทวิภาคี)
• แบบประเมินผลกิจกรรมในสถานประกอบการของนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ
• ข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกงาน
• แบบฟอร์มสะสมผลงาน(เจ้าหน้าที่)
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด (งานปกครอง)
• ใบลงเวลานักศึกษาฝึกงาน
• ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน
• แบบสอบถามความพึงพอใจฯ
• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี56
• แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปี55

• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี 57,58
• คู่มือการประเมินมาตรฐานฯ ปี56
• Sar(ครูผู้สอน)
• Sar(สำหรับงาน)
• Sar(แผนกวิชา)

• ครู-อาจารย์
• นักเรียน-นักศึกษา
• นักศึกษาปริญญาตรี

สถิติ
เยี่ยมชม
3591384  RSS Breaking news


   พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานส่งมอบโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส จ.ปทุมธานี ณ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล


ทูตโปแลนด์เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกฯ โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
   นายวัลแตมาร์ ดูบายอฟสกี เอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโปแลนด์เป็นไปอย่างราบรื่นยาวนาน


สิงคโปร์ประกาศข่าวดีรับตรุษจีนมอบเงินอั่งเปาให้ประชาชน
   สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายเฮ็ง สวี เคียต รัฐมนตรีการคลังของสิงคโปร์ ประกาศข่าวดีรับเทศกาลตรุษจีน โดยรัฐบาลสิงคโปร์มอบเงินอั่งเปาให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป เป็นจำนวนเงินตั้งแต่มูลค่า 100 200 และ 300 สิงคโปร์ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไ

RSS VEC NEWS

กองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561
   


ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
   


เผยแพร่สาระสัญญาณประชาคมให้ข้าราชการได้รับรู้และเข้าใจร่วมกัน
   


ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 จำนวน 5 เรื่อง
   


เร่งเดินหน้าเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยแบบใหม่ รมว.ศึกษาธิการ แจง ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบความก้าวหน้าปรับเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยรูปแบบใหม่ ยัน เสร็จทันพร้อมใช้สอบครูผู้ช่วยในปี 61 แน่นอน
   AVC-KM-Social Network © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 1.208533 sec.